Onderwerp: Bezoek-historie

Nederlands deel van het continentaal plat (SB2272)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het Nederlands deel van het onder de Noordzee gelegen continentaal plat maakt geen deel uit van het grondgebied van Nederland. Verdragen inzake sociale zekerheid zijn daarom in beginsel niet van toepassing op het continentaal plat. Met ingang van 1 januari 2012 wordt het continentaal plat in het kader van de volksverzekeringen echter ingeval van werknemers behandeld als een deel van Nederland. Voor zelfstandigen geldt dit vanaf 1 januari 2013. Hierdoor is het mogelijk dat werknemers die op het continentaal plat werken en niet in Nederland wonen zowel in Nederland als in hun woonland sociaal verzekerd en premieplichtig zijn. Om tegemoet te komen aan de aard en strekking van de verdragen inzake sociale zekerheid past de SVB daarom de aanwijsregels en met name de detacheringsbepalingen uit internationale en bilaterale socialezekerheidsverdragen toe.

Dit beleid geldt, in tegenstelling tot het beleid inzake de toepassing van het unitaire recht (zie SB2135 over territoriale werkingssfeer), vanaf 1 januari 2012 voor werknemers en vanaf 1 januari 2013 voor zelfstandigen.

Naar boven