Onderwerp: Bezoek-historie

Nederlands deel van het continentaal plat (SB2272)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het Nederlands deel van het onder de Noordzee gelegen continentaal plat maakt geen deel uit van het grondgebied van Nederland. Verdragen inzake sociale zekerheid zijn daarom in beginsel niet van toepassing op het continentaal plat. Met ingang van 1 januari 2012 wordt het continentaal plat in het kader van de volksverzekeringen echter ingeval van werknemers wel behandeld als ware het een deel van Nederland. Hierdoor is het mogelijk dat werknemers die op het continentaal plat werken en niet in Nederland wonen zowel in Nederland als in hun woonland sociaal verzekerd en premieplichtig zijn. Om tegemoet te komen aan de aard en strekking van de verdragen inzake sociale zekerheid past de SVB daarom de aanwijsregels en met name de detacheringsbepalingen uit internationale en bilaterale socialezekerheidsverdragen toe. Deze beleidsregel geldt, in tegenstelling tot het beleid dat geldt voor de toepassing van het unitaire recht naar aanleiding van het arrest Salemink (zie SB2135, Territoriale werkingssfeer), uitsluitend voor arbeid verricht na 31 december 2011.

Arbeid verricht door zelfstandigen op het continentaal plat leidt op dit moment ingevolge de AOW en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet tot verzekering in Nederland. De regering is echter wel voornemens voornoemd Besluit zo aan te passen dat ook zelfstandigen die arbeid verrichten op het continentaal plat verzekerd zijn. Vanaf het moment waarop dit zal zijn gerealiseerd is het in de vorige alinea weergegeven beleid van overeenkomstige toepassing.

Naar boven