Onderwerp: Bezoek-historie

In aanmerking te nemen uitkeringen uit een andere lidstaat bij de opening van het recht op uitkering (SB2268)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de toekenning van een uitkering afhangt van de voorwaarde dat sprake is van verzekering op de datum dat het risico intreedt, dan is deze voorwaarde vervuld als de betrokkene op die datum in een andere lidstaat verzekerd is of als uit een andere lidstaat een uitkering voor dat risico is verschuldigd. Dit is bepaald in artikel 51, derde lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004., Deze bepaling is relevant voor de toepassing van de Anw omdat daarin de voorwaarde wordt gehanteerd dat de overledene verzekerd moet zijn op datum overlijden.

In sommige lidstaten kan een keuze worden gemaakt tussen uitkeringen die verschillende risico's dekken, bijvoorbeeld de eigen arbeidsongeschiktheid en het overlijden van de partner. In een dergelijke situatie hanteert de SVB het beleid dat zij uitsluitend acht slaat op een uitkering uit een andere lidstaat als de uitkering daadwerkelijk is toegekend. Dit betekent onder meer dat wanneer een arbeidsongeschikte nabestaande in een lidstaat moet kiezen tussen een invaliditeitspensioen en een nabestaandenuitkering, de SVB aanneemt dat geen nabestaandenpensioen verschuldigd is in de andere lidstaat als gekozen wordt voor de ontvangst van invaliditeitspensioen. De SVB hanteert dit beleid naar analogie van het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Pérez García. Daarin oordeelde het Hof dat geen sprake is van anticumulatie in de zin van Verordening (EG) nr. 883/2004 als het nationale recht de keuze biedt tussen twee uitkeringen en een keuze voor een uitkering automatisch leidt tot de weigering van de andere uitkering. 

Grondslag

artikel 51, lid 3 Vo. 883/2004

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Wet- en regelgeving

Naar boven