Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van zelfstandigen: werkzaamheden van soortgelijke aard (SB2265)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Volgens artikel 12, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 kan een zelfstandige zich alleen detacheren als de werkzaamheden in de zendstaat en in de lidstaat van detachering van gelijke aard zijn. Op grond van de versies van deze bepaling in andere officiële talen van de Europese Unie gaat de SVB ervan uit dat hiermee niet werkzaamheden van gelijke aard maar werkzaamheden van soortgelijke aard worden bedoeld.

Of sprake is van werkzaamheden van soortgelijke aard wordt op grond van artikel 14, vierde lid, Verordening (EG) nr. 987/2009 bepaald aan de hand van de feitelijke aard van de werkzaamheden. Hierbij is niet van belang dat deze werkzaamheden eventueel door de ontvangende lidstaat als werkzaamheden in loondienst worden betiteld.

De SVB hanteert ter beoordeling van de vraag of werkzaamheden van soortgelijke aard worden verricht het volgende beleid. Werkzaamheden of activiteiten die identiek zijn worden in ieder geval als soortgelijke werkzaamheden aangemerkt. In de overige gevallen weegt de SVB de volgende elementen mee:

  • vereisen de werkzaamheden beroeps- of bedrijfsmatig vergelijkbare kennis dan wel veronderstellen deze vergelijkbare vaardigheden?;
  • vallen de werkzaamheden binnen dezelfde branche?;
  • liggen de werkzaamheden in elkaars verlengde?;
  • wat is de doelomschrijving van de onderneming/ zelfstandige zoals opgenomen in de Kamer van Koophandel inschrijving?

De SVB acht werkzaamheden niet soortgelijk indien deze in gescheiden beroepen worden vervuld, tenzij het werkzaamheden in gescheiden beroepen betreft die beiden tevens in Nederland worden verricht.

Grondslag

artikel 12, lid 2 Vo. 883/2004 en artikel 14, lid 4 Vo. 987/2009

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven