Onderwerp: Bezoek-historie

Respect voor gezinsleven (SB2190)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit de jurisprudentie van het EHRM (zie de arresten Petrovic en Fretté) volgt dat artikel 8 van het EVRM geen verplichting behelst om kinderbijslag of andere op de gezinssituatie afgestemde uitkeringen te verstrekken. Louter het bestaan van gezinsleven in de zin van artikel 8, lid 1 EVRM kan er derhalve niet toe leiden dat de SVB in weerwil van de wettelijke criteria kinderbijslag verstrekt, zodat niet in strijd met het EVRM wordt gehandeld indien ten aanzien van kinderen die niet tot het huishouden van de verzekerde behoren voor het recht op kinderbijslag de zogenoemde onderhoudseis wordt gesteld (zie CRvB 21 november 1990).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 8, lid 1 EVRM

Besluit beleidsregels SVB 2010

Naar boven