Onderwerp: Bezoek-historie

Huwelijkse tijdvakken en vrijwillige verzekering (SB2182)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In de bilaterale verdragen met Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko en Tunesië is de regeling inzake huwelijkse tijdvakken vervangen door een regeling inzake vrijwillige verzekering. Daarbij worden huwelijkse tijdvakken van vóór de verdragswijziging nog slechts gehonoreerd als de huwelijkspartner zich in aansluiting op die tijdvakken vrijwillig heeft verzekerd. In een aantal gevallen is vrijwillige verzekering op grond van het verdrag niet mogelijk, bijvoorbeeld als de werknemer inmiddels niet meer verplicht verzekerd is krachtens de AOW. Het kan ook gaan om een situatie waarin de echtgeno(o)t(e) zich voor de wijziging van het verdrag bij de verzekerde in Nederland heeft gevestigd, of reeds de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Vrijwillige verzekering is dan niet meer mogelijk. In dergelijke gevallen neemt de SVB de huwelijkse tijdvakken niettemin in aanmerking bij de berekening van het pensioen. Bestond de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering voor de huwelijkspartner wel, maar is deze hiertoe niet overgegaan, dan worden de huwelijkse tijdvakken van vóór de verdragswijziging niet gehonoreerd. Dit geldt ook als de huwelijkspartner niet tot de vrijwillige verzekering kan worden toegelaten wegens overschrijding van de aanmeldingstermijn.

Indien de vrijwillig verzekerde huwelijkspartner gaat scheiden van de in Nederland verzekerde werknemer, of overlijdt, eindigt de vrijwillig verzekering. Ingeval de verzekerde na de echtscheiding of het overlijden van de huwelijkspartner opnieuw trouwt, stelt de SVB de nieuwe huwelijkspartner in de gelegenheid om zich vrijwillig te verzekeren.

In geval van polygamie schrijft het verdrag met Marokko voor dat het recht op vrijwillige verzekering slechts toekomt aan de eerste echtgenote. Als de verzekerde na overlijden of echtscheiding van de eerste echtgenote nog steeds is gehuwd stelt de SVB de vrouw die vervolgens het langst met de verzekerde gehuwd is in de gelegenheid om zich vrijwillig te verzekeren.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven