Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpassing en herberekening van de uitkering (SB2180)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 24-03-2022 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De meeste verdragen inzake sociale zekerheid bevatten geen specifieke bepalingen met betrekking totover de herberekening van uitkeringen. De SVB zoekt bijNiettemin kunnen zich omstandigheden voordoen die tot herberekening nopen zonder dat de toepassing vanNederlandse wetgeving dit voorschrijft. In deze verdragensituaties zoekt de SVB zoveel mogelijk aansluiting bij artikel 59 Verordening (EG) nr. 883/2004 (zie SB2153 over aanpassing en herberekening van de uitkering). In geval van structurele wijzigingen wordt de uitkering volledig opnieuw berekend volgens de voorschriften vanDit betekent het betreffende verdragvolgende. Waar de Nederlandse wetgeving periodieke herberekening voorschrijft, ook als geen structurele wijziging heeft plaatsgevonden, voert de SVB deze uit. In die situatie wordt de nationaalrechtelijke verplichting tot periodieke herberekening niet door enige verdragsnorm terzijde gesteld. Bij conjuncturele wijziging van de Nederlandse uitkeringsbedragen wordt deze wijziging rechtstreeks verwerkt in de vastgestelde uitkering. Een periodieke herberekening wordt voorgeschreven voor de inkomensafhankelijke toeslag ingevolge de AOW en de uitkeringen ingevolge de Anw (zie artikel 4:3, tweede lid, onder b Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten).

  • In geval van structurele wijzigingen – bijvoorbeeld de herziening van een uitkering door een andere verdragsluitende partij – herziet de SVB de uitkering zo nodig met toepassing van de berekeningsvoorschriften van het desbetreffende verdrag.
  • Als de Nederlandse wetgeving een periodieke herberekening voorschrijft voert de SVB deze uit voor de inkomensafhankelijke toeslag ingevolge de AOW en nabestaandenuitkeringen ingevolge de Anw, ook als geen structurele wijziging heeft plaatsgevonden. De nationaalrechtelijke verplichting tot periodieke herberekening wordt dan niet door enige verdragsnorm terzijde gesteld.
  • Bij conjuncturele wijziging van de Nederlandse uitkeringsbedragen wordt deze wijziging rechtstreeks verwerkt in de vastgestelde uitkering.

Ten aanzien van het Verdrag met Nieuw-Zeeland bestaan bijzondere regels. Deze zijn opgenomen in SB2184 over het verdrag met Nieuw-Zeeland.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2013maart 2022