Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpassing en herberekening van de uitkering (SB2180)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De meeste verdragen inzake sociale zekerheid bevatten geen specifieke bepalingen over de herberekening van uitkeringen. Niettemin kunnen zich omstandigheden voordoen die tot herberekening nopen zonder dat de Nederlandse wetgeving dit voorschrijft. In deze situaties zoekt de SVB zoveel mogelijk aansluiting bij artikel 59 Verordening (EG) nr. 883/2004 (zie SB2153 over aanpassing en herberekening van de uitkering). Dit betekent het volgende.

  • In geval van structurele wijzigingen – bijvoorbeeld de herziening van een uitkering door een andere verdragsluitende partij –  herziet de SVB de uitkering zo nodig met toepassing van de berekeningsvoorschriften van het desbetreffende verdrag.
  • Als de Nederlandse wetgeving een periodieke herberekening voorschrijft voert de SVB deze uit voor de inkomensafhankelijke toeslag ingevolge de AOW en nabestaandenuitkeringen ingevolge de Anw, ook als geen structurele wijziging heeft plaatsgevonden. De nationaalrechtelijke verplichting tot periodieke herberekening wordt dan niet door enige verdragsnorm terzijde gesteld.
  • Bij conjuncturele wijziging van de Nederlandse uitkeringsbedragen wordt deze wijziging rechtstreeks verwerkt in de vastgestelde uitkering.

 

Ten aanzien van het Verdrag met Nieuw-Zeeland bestaan bijzondere regels. Deze zijn opgenomen in SB2184 over het verdrag met Nieuw-Zeeland.

Naar boven