Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpassing en herberekening van de uitkering (SB2180)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 23-03-2022  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De meeste verdragen inzake sociale zekerheid bevatten geen specifieke bepalingen met betrekking tot de herberekening van uitkeringen. De SVB zoekt bij de toepassing van deze verdragen zoveel mogelijk aansluiting bij artikel 51 Vo. 1408/71 (zie deel II,

§ 1.3.1.4De meeste verdragen inzake sociale zekerheid bevatten geen specifieke bepalingen over de herberekening van uitkeringen. De SVB zoekt bij de toepassing van deze verdragen zoveel mogelijk aansluiting bij artikel 59 Verordening (EG) nr. 883/2004 (zie SB2153 over aanpassing en herberekening van de uitkering). In geval van structurele wijzigingen wordtberekent de SVB de uitkering volledig opnieuw berekend volgens de voorschriften van het betreffende verdrag. WaarDe SVB voert een periodieke herberekening uit indien de Nederlandse wetgeving periodieke herberekeningdit voorschrijft, ook als geen structurele wijziging heeft plaatsgevonden, voert de SVB deze uit. In die situatie wordt de nationaalrechtelijke verplichting tot periodieke herberekening niet door enige verdragsnorm terzijde gesteld. Bij conjuncturele wijziging van de Nederlandse uitkeringsbedragen wordt deze wijziging rechtstreeks verwerkt in de vastgestelde uitkering. Een periodieke herberekening wordt voorgeschreven voor de inkomensafhankelijke toeslag ingevolge de AOW en de uitkeringen ingevolge de Anw (zie artikel 84:3, derde lid van het Inkomensbesluit AOW 1996 en artikel 9, tweede lid, onder b van het Inkomens- en samenloopbesluit AnwAlgemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten).

Ten aanzien van het Verdrag met Nieuw-Zeeland bestaan bijzondere regels. Deze zijn opgenomen in Deel II, § 3.3.4.4SB2184 over het verdrag met Nieuw-Zeeland.