Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdvakken van wonen of werken minder dan één jaar (SB2179)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit artikel 7, eerste lid, onder b AOW vloeit voort dat geen recht op ouderdomspensioen bestaat als de totale duur van de verzekering minder dan een jaar bedraagt. Diverse verdragen inzake sociale zekerheid bevatten het beginsel van de samentelling van tijdvakken. Dit beginsel beoogt te voorkomen dat personen nadeel ondervinden van migratie doordat aan hen prestaties worden geweigerd vanwege een te korte duur van verzekering in een van de verdragsluitende staten. Indien een verdrag een dergelijk samentellingsvoorschrift bevat dat van toepassing is op de AOW dan kent de SVB een ouderdomspensioen toe, ook als de duur van de verzekering in Nederland minder dan een jaar bedraagt. De SVB weigert een ouderdomspensioen in die situatie wel als het verdrag expliciet voorziet in de mogelijkheid een pensioen te weigeren.

Diverse verdragen inzake sociale zekerheid bevatten de bepaling dat een orgaan niet verplicht is uitkeringen toe te kennen indien de totale duur van de vervulde tijdvakken van verzekering krachtens de door dit orgaan toegepaste wetgeving minder bedraagt dan een jaar, en er, uitsluitend rekening houdende met deze tijdvakken, geen recht op uitkering bestaat. In het kader van de Anw past de SVB deze bepalingen letterlijk toe. Dit houdt in dat de SVB geen pro rata berekende nabestaandenuitkering toekent als de overledene op de datum van het overlijden niet verzekerd was ingevolge de Anw en de totale duur van zijn verzekeringstijdvakken ingevolge de Anw minder bedraagt dan een jaar. De SVB past in deze situatie het arrest Malfitano van het Hof van Justitie EU niet toe (zie SB2152 over tijdvakken van wonen of werken van minder dan één jaar).

Als het orgaan van de andere verdragsstaat uitkering heeft geweigerd omdat de tijdvakken van verzekering krachtens de door dit orgaan toegepaste wetgeving minder dan een jaar bedragen, houdt de SVB met deze tijdvakken rekening tenzij in het desbetreffende bilaterale verdrag is bepaald dat de Nederlandse uitkering rechtstreeks en uitsluitend op basis van de Nederlandse verzekeringstijdvakken dient te worden berekend.

Naar boven