Onderwerp: Bezoek-historie

Samentellingsbepalingen in verdragen en tijdvakken van wonen of werken minder dan één jaar (SB2179)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Diverse verdragen bevatten bepalingen over de samentelling van tijdvakken. Deze samentellingsbepalingen beogen te voorkomen dat personen nadeel ondervinden van migratie, doordat aan hen prestaties worden geweigerd vanwege een te korte duur van verzekering in een van de verdragsluitende staten. Voor de uitleg en toepassing van deze verdragsbepalingen hanteert de SVB het volgende beleid.

Samentellingsbepalingen in verdragen kunnen van belang zijn voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, onder b AOW. Uit dat artikel volgt dat alleen recht op ouderdomspensioen bestaat als iemand minimaal één kalenderjaar verzekerd was voor de AOW.  Als een verdrag met een samentellingsbepaling van toepassing is, dan is voldaan aan deze voorwaarde als de verzekerde tijdvakken in Nederland en de verzekerde tijdvakken in de andere verdragsluitende staat gezamenlijk minimaal een jaar bedragen. De SVB weigert het ouderdomspensioen echter, als het verdrag expliciet voorziet in de mogelijkheid een pensioen te weigeren als iemand minder dan een jaar verzekerd was in Nederland.

Een aantal verdragen voorziet in de toekenning van pro rata berekende nabestaandenuitkeringen. Als een verdrag de mogelijkheid biedt om een uitkering te weigeren als iemand minder dan een jaar verzekerd was in Nederland, dan kent de SVB geen nabestaandenuitkering toe als de overledene op de datum van overlijden niet verzekerd was voor de Anw en minder dan een jaar verzekerd was op grond van die wet. De SVB past in deze situatie het arrest Malfitano van het Hof van Justitie EU niet toe (zie SB2150 over in aanmerking te nemen tijdvakken voor de opening van het recht op uitkering).

Als het orgaan van de andere verdragsluitende staat een pensioen of uitkering heeft geweigerd omdat iemand minder dan een jaar verzekerd was op grond van de wetgeving van die staat, houdt de SVB in beginsel rekening met deze tijdvakken. Dit geldt echter niet als in het verdrag is bepaald dat de Nederlandse uitkering rechtstreeks en uitsluitend op basis van de Nederlandse verzekeringstijdvakken dient te worden berekend.

Naar boven