Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering (SB2177)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van de detacheringsbepalingen in de bilaterale verdragen naar analogie het beleid dat wordt gehanteerd ten aanzien vanzoveel mogelijk de uitgangspunten die zij hanteert bij detachering binnen de EUEuropese Unie (zie Deel II, Detachering, SB2139SB2139 over detachering). In navolgingDe SVB gaat er, naar analogie van de arrestenartikel 5 van het HvJ Verordening (EG in de zaken Fitzwilliam en Banks, en het onder meer op die arresten gebaseerde Besluit) nr. 181 van de Administratieve Commissie987/2009, gaat de SVB er dan ook van uit dat een detacheringsverklaring die is afgegeven door het bevoegde orgaan van een verdragsluitende partij, bindend is voor het orgaan van de andere partij. De SVB stelt derhalve de verzekeringspositie van een naar Nederland gedetacheerde werknemer wordt derhalve doorvast overeenkomstig de SVB niet in afwijking van de door het buitenlandse orgaan afgegeven detacheringsverklaring vastgesteld..

In een aantal verdragen is bepaald dat gezinsleden van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving als de gedetacheerde. De SVB past deze bepalingen ook toe als het gezinslid voorafgaand aan de detachering niet verplicht verzekerd was ingevolge die wetgeving. Als een ander voorschrift uit het verdrag ertoe leidt dat het gezinslid onderworpen is aan de wetgeving van het land waar de gedetacheerde zijn arbeid verricht, dan geeftpast de SVB toepassing aan dat voorschrift toe. Van 'medeverzekering' van het gezinslid kan dan geen sprake zijn.

Het verdrag met Japan kent in beginsel een detacheringstermijn van ten hoogste vijf jaar. Daarnaast kent dit verdrag een bepaling op grond waarvan de bevoegde organen van de verdragsluitende staten een langere detacheringstermijn overeen kunnen komen indien de detachering langer duurt dan vijf jaar. De SVB staat na afloop van de termijn van vijf jaar een verlenging met maximaal één jaar toe indien sprake is van bijzondere individuele omstandigheden van de gedetacheerde werknemer of zelfstandige, dan wel aantoonbaar onvoorziene zakelijke omstandigheden, die een verlenging van de detacheringstermijn noodzakelijk maken.

Op grond van het verdragKroatië is met Canada zoals dat gold tot 1 april 2004 was detachering mogelijk voor werknemers die werkzaamheden verrichten op het Continentale Platingang van Nederland of Canada. Op grond van het verdrag zoals dat geldt vanaf 1 april 2004 is detachering voor werkzaamheden die worden verricht opjuli 2013 lid van de Europese Unie. Daardoor is het Continentale Platbilaterale verdrag inzake sociale zekerheid met Kroatië niet meer mogelijklanger van toepassing. Hoewel de rechtsgrond voor detacheringen naar het Continentale Plat is vervallen hanteert deDe SVB vanuit een oogpuntgaat er echter van rechtszekerheid het uitgangspuntuit dat door de SVBdetacheringsverklaringen die vóór 1 juli 2013 zijn afgegeven detacheringsverklaringenop grond van het bilaterale verdrag met Kroatië hun rechtskrachtgeldigheid behouden totdatvoor de termijnduur waarvoor de verklaring is afgeven is verstrekenze zijn afgegeven.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juni 2011november 2014. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aantekst van de inwerkingtredingoverige delen van de EGbeleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-Verordeningen 883/2004KOB-gerechtigden, TOG, TAS en 987/2009 per 1 mei 2010TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 20112014

Naar boven