Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering (SB2177)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van de detacheringsbepalingen in de bilaterale verdragen naar analogie het beleid dat wordtzoveel mogelijk de uitgangspunten die worden gehanteerd ten aanzien vanbij detachering binnen de EU (zie Deel II, Detachering, SB2139). In navolgingDe SVB gaat er, naar analogie van de arrestenartikel 5 van het HvJ Verordening (EG in de zaken Fitzwilliam en Banks, en het onder meer op die arresten gebaseerde Besluit) nr. 181 van de Administratieve Commissie987/2009, gaat de SVB er dan ook van uit dat een detacheringsverklaring die is afgegeven door het bevoegde orgaan van een verdragsluitende partij, bindend is voor het orgaan van de andere partij. De verzekeringspositie van een naar Nederland gedetacheerde werknemer wordt derhalve door de SVB niet in afwijking van de door het buitenlandse orgaan afgegeven detacheringsverklaring vastgesteld.

In een aantal verdragen is bepaald dat gezinsleden van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving als de gedetacheerde. De SVB past deze bepalingen ook toe als het gezinslid voorafgaand aan de detachering niet verplicht verzekerd was ingevolge die wetgeving. Als een ander voorschrift uit het verdrag ertoe leidt dat het gezinslid onderworpen is aan de wetgeving van het land waar de gedetacheerde zijn arbeid verricht, dan geeft de SVB toepassing aan dat voorschrift. Van 'medeverzekering' van het gezinslid kan dan geen sprake zijn.

Het verdrag met Japan kent in beginsel een detacheringstermijn van ten hoogste vijf jaar. Daarnaast kent dit verdrag een bepaling op grond waarvan de bevoegde organen van de verdragsluitende staten een langere detacheringstermijn overeen kunnen komen indien de detachering langer duurt dan vijf jaar. De SVB staat na afloop van de termijn van vijf jaar een verlenging met maximaal één jaar toe indien sprake is van bijzondere individuele omstandigheden van de gedetacheerde werknemer of zelfstandige, dan wel aantoonbaar onvoorziene zakelijke omstandigheden, die een verlenging van de detacheringstermijn noodzakelijk maken.

Op grond van het verdrag met Canada zoals dat gold tot 1 april 2004 was detachering mogelijk voor werknemers die werkzaamheden verrichten op het Continentale Plat van Nederland of Canada. Op grond van het verdrag zoals dat geldt vanaf 1 april 2004 is detachering voor werkzaamheden die worden verricht op het Continentale Plat niet meer mogelijk. Hoewel de rechtsgrond voor detacheringen naar het Continentale Plat is vervallen hanteert de SVB vanuit een oogpunt van rechtszekerheid het uitgangspunt dat door de SVB afgegeven detacheringsverklaringen hun rechtskracht behouden totdat de termijn waarvoor de verklaring is afgeven is verstreken.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 juni 2011mei 2012. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aantekst van de inwerkingtredingoverige delen van de EG-Verordeningen 883/2004beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en 987/2009 per 1 mei 2010TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20112012

Naar boven