Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering (SB2177)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 4: 17-06-2010 t/m 24-08-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB hanteert bij de toepassing van de detacheringsbepalingen in de bilaterale verdragen naar analogie het beleid dat wordt gehanteerd ten aanzien van detachering binnen de EU (zie Deel II, § 1.2.8Detachering, SB2139). In navolging van de arresten van het HvJ EG in de zaken Fitzwilliam en Banks, en het onder meer op die arresten gebaseerde Besluit nr. 181 van de Administratieve Commissie, gaat de SVB er dan ook van uit dat een detacheringsverklaring die is afgegeven door het bevoegde orgaan van een verdragsluitende partij, bindend is voor het orgaan van de andere partij. De verzekeringspositie van een naar Nederland gedetacheerde werknemer wordt derhalve door de SVB niet in afwijking van de door het buitenlandse orgaan afgegeven detacheringsverklaring vastgesteld.

Het verdrag met Japan kent in beginsel een detacheringstermijn van ten hoogste vijf jaar. Daarnaast kent dit verdrag een bepaling op grond waarvan de bevoegde organen van de verdragsluitende staten een langere detacheringstermijn overeen kunnen komen indien de detachering langer duurt dan vijf jaar. De SVB staat na afloop van de termijn van vijf jaar een verlenging met maximaal één jaar toe indien sprake is van bijzondere individuele omstandigheden van de gedetacheerde werknemer of zelfstandige, dan wel aantoonbaar onvoorziene zakelijke omstandigheden, die een verlenging van de detacheringstermijn noodzakelijk maken.

Op grond van het verdrag met Canada zoals dat gold tot 1 april 2004 was detachering mogelijk voor werknemers die werkzaamheden verrichten op het Continentale Plat van Nederland of Canada. Op grond van het verdrag zoals dat geldt vanaf 1 april 2004 is detachering voor werkzaamheden die worden verricht op het Continentale Plat niet meer mogelijk. Hoewel de rechtsgrond voor detacheringen naar het Continentale Plat is vervallen hanteert de SVB vanuit een oogpunt van rechtszekerheid het uitgangspunt dat door de SVB afgegeven detacheringsverklaringen hun rechtskracht behouden totdat de termijn waarvoor de verklaring is afgeven is verstreken.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

Besluit beleidsregels SVB 20072010