Onderwerp: Bezoek-historie

Territoriale werking van conflictregels (SB2175)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De conflictregels in de bilaterale verdragen gelden uitsluitend als de betrokkene op het grondgebied van de verdragslanden woont en werkt, tenzij een verdrag uitdrukkelijk anders bepaalt. De uitzondering op grond van het van het HvJ EG-arrest Aldewereld (zie ook Deel II, § 1.2.6Extraterritoriale werking van de conflictregels, SB2135), geldt niet voor de toepassing van verdragen inzake sociale zekerheid. In dit arrest heeft het HvJ EG met een beroep op de gemeenschapsregels inzake het vrije verkeer van werknemers voor de toepassing van Vo. 1408/71 een aanvullende conflictregel geformuleerd voor de situatie waarin een persoon in dienst is van een communautaire onderneming doch geen werkzaamheden verricht op het communautaire grondgebied. De SVB gaat ervan uit dat dit aanvullende jurisprudentierecht naar zijn aard slechts betrekking kan hebben op situaties die zich binnen de communautaire rechtssfeer afspelen. Slechts binnen deze rechtssfeer speelt het grondbeginsel van vrij verkeer van werknemers immers een rol.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 20072008