Onderwerp: Bezoek-historie

Terugvordering van voorschotten (SB2162)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de SVB op grond van artikel 45, eerste lid50 Verordening (EG) nr. 987/2009 een voorschot heeft uitbetaald of een voorlopige betaling heeft verricht, kan zij het buitenlandse orgaan op grond van artikel 73 Verordening (EG) nr. 987/2009 verzoeken de nabetaling van de buitenlandse uitkering aan haar over te maken ter verrekening van het te veel betaalde gedeelte van het voorschot (artikel 111. Indien het bedrag van de nabetaling van de buitenlandse uitkering onvoldoende is of indien er geen achterstallige betalingen zijn, eerste lid)kan het buitenlandse orgaan binnen de grenzen van de door dat orgaan toe te passen wetgeving door verrekening het bedrag inhouden op de lopende betalingen. Uit het arrest van het HvJ EGHof van Justitie EU in de zaak Romano leidt de SVB af dat het eventuele koersverlies, veroorzaakt door het feit dat de verlening van voorschotten eerder heeft plaatsgevonden dan het moment waarop verrekening met de nabetaling plaatsvindt, voor rekening van de SVB komt.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 45, lid 1 en artikel 111, lid 173 Vo. 574987/722009

Besluit beleidsregels SVB 20072016

Wet- en regelgeving