Onderwerp: Bezoek-historie

Wezen- en halfwezenuitkering op grond van de Anw (SB2160)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De artikelen 78 en 79 Vo. 1408/71 vinden mede toepassing op halfwezen- en wezenuitkeringen op grond van de Anw voor zover deze gebaseerd zijn op een overlijden van vóór 1 september 1999. Indien op grond van de bijzondere aanwijsregels de Nederlandse wetgeving is aangewezen, werd door de SVB tot 1 januari 1998 voor de toekenning van de uitkering als voorwaarde gesteld dat de overledene op datum overlijden in Nederland verzekerd was. Vanaf 1 januari 1998 wordt het toereikend geacht als de overledene op de datum van het overlijden in een lidstaat van de EU verzekerd was. Een recht op halfwezen- of wezenuitkering ontstaan ten gevolge van een overlijden op of ná 1 september 1999 dient ingevolge Verordening 1399/19996 te worden vastgesteld met toepassing van hoofdstuk 3 van Vo. 1408/71 betreffende ouderdom en overlijden. Indien een Anw-gerechtigde voor een kind zowel kinderbijslag als een (half-) wezenpensioen ontvangt, is er geen sprake van samenloop en vindt de anticumulatiebepaling van artikel 79, derde lid Vo. 1408/71 geen toepassing. Kinderbijslag en een halfwezenuitkering komen weliswaar toe aan dezelfde gerechtigde, maar zijn blijkens het arrest Laumann van het HvJ EG geen uitkeringen van dezelfde aard.

Voor het overige wordt bij de toepassing van de artikelen 78 en 79 Vo. 1408/71 op de halfwezen- en wezenuitkering de leer van het aanvullend voordeel zoals omschreven in Deel II, Samenloop en anticumulatie van nationale en buitenlandse gezinsbijslagen, SB2159 in gelijke zin van toepassing geacht.

Bij de berekening van de aanvulling worden op grond van het HvJ EG-arrest Doriguzzi-Zordanin de uitsluitend krachtens de Nederlandse nationale wetgeving verschuldigde (half)wezenuitkering en kinderbijslag vergeleken met alle voor de wees bestemde bijslagen op grond van de wetgeving van de in artikel 78 aangewezen lidstaat, die onder de definitie van artikel 78, eerste lid, vallen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 78, lid 1 en artikel 79 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2011

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven