Onderwerp: Bezoek-historie

Bijzondere toewijzingsregels (SB2158)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De toewijzingsregels zoals vervat in de bepalingen opgenomen onder de grondslag, geven aan welke lidstaat in grensoverschrijdende situaties geroepen is tot het uitbetalen van de bijslagen. Volgens de toewijzingsregel van artikel 75 moeten de bijslagen aan werknemers en zelfstandigen worden verleend door het bevoegde orgaan van de staat aan de wetgeving waarvan de betrokkene onderworpen is. Artikel 75 komt met betrekking tot werknemers en zelfstandigen inhoudelijk overeen met de conflictregels vervat in titel II; het toewijzingsresultaat is daarom onder artikel 75 hetzelfde als onder de regels in titel II. Voor werklozen wordt de lidstaat bevoegd verklaard krachtens de wettelijke regeling waarvan de werkloze werkloosheidsuitkering geniet. Dit is een toewijzingsregel waarvan de toepassing in bepaalde gevallen leidt tot een resultaat dat afwijkt van de toepassing van titel II. In die gevallen heeft artikel 75 voorrang op de bepalingen van titel II.

De artikelen 77 en 79 bevatten toewijzingsregels voor pensioen- en rentetrekkers. De hoofdregel is dat de bijslag verschuldigd is ingevolge de wetgeving van de lidstaat op grond waarvan het pensioen of de rente verschuldigd is, ongeacht de woonplaats van de rechthebbende of de kinderen. In bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken.

Indien een wetgeving is toegewezen met behulp van de artikelen 77 en 78, mogen blijkens de jurisprudentie van het HvJ EG geen nadere woonplaatsvereisten aan de gerechtigde of diens kinderen worden gesteld. Hierbij is niet van belang wat het juridisch karakter is van de woonplaatsvoorwaarde, bijvoorbeeld verzekeringsvoorwaarde, ontstaansvoorwaarde, uitbetalingsvoorwaarde. Voor de toepassing van de AKW en de TOG 2000 brengt dit met zich dat indien de Nederlandse wetgeving is aangewezen, kinderbijslag dan wel een tegemoetkoming op grond van de TOG 2000 aan de betrokkene moet worden toegekend, zelfs als deze geen ingezetene is in de zin van artikel 6, eerste lid onder a AKW.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 75, lid 1, artikel 77, lid 2, artikel 79, leden 1 en 2 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2009

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven