Onderwerp: Bezoek-historie

Materiële werkingssfeer: (SB2157)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Hoofdstuk 8 (de artikelen 67 tot en met 69) van Verordening (EG) nr. 883/2004 bevat specifieke bepalingen inzake gezinsuitkeringen. De hoofdregels betreffende gezinsuitkeringen zijn neergelegd in artikel 67. Daarin is bepaald dat het recht op gezinsuitkeringen van een persoon moet worden vastgesteld met toepassing van de wetgeving waaraan hij is onderworpen op grond van titel II van de verordening. Een pensioengerechtigde heeft echter recht op gezinsbijslag overeenkomstig de wetgeving van de lidstaten die bevoegd zijn voor zijn pensioen.

Kinderbijslag ingevolge de AKW en een tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen zijn gezinsuitkeringen in de zin van artikel 1, onder z van de verordening. De door de Belastingdienst/Toeslagen verzorgde uitkeringen op grond van de Wet op het kindgebonden budget en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vormen eveneens gezinsuitkeringen in de zin van artikel 1, onder z van de verordening.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 1, aanhef en onder z Vo. 883/2004 en artikel 4 Regeling samenloop met
buitenlandse tegemoetkomingen

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven