Onderwerp: Bezoek-historie

Bijzonderheden voor de toepassing van de Anw (SB2156)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 24-03-2022 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het opgenomen bijlage-onderdeelBijlage XI, Nederland, onder 3 Verordening (EG) nr. 883/2004 is van toepassing op de Anw. Als een persoon ten tijde van zijn overlijdenoverledene niet verzekerd iswas ingevolge de Anw op de datum van overlijden, kan het recht op een Nederlandse nabestaandenuitkeringuitkering toch geopend worden als de overledene op die persoondatum verzekerd was in een andere lidstaat ten tijdeen ook overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor ontvangst van zijn overlijdeneen uitkering. . In een dergelijke situatie wordt de uitkering pro rata berekend op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 46, tweede lidgrond van de verordening. De aanvrager van de uitkering moet dan voor het recht op een Nederlandse nabestaandenuitkering voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Anw met betrekking tot het recht op uitkering. Voorts moet de overledene tijdvakkenartikel 52, eerste lid, onder b van verzekering hebben vervuld ingevolge de Anw of de AWWVerordening (EG) nr. 883/2004.

Bijlage VIXI, onderdeel QNederland, onder 3 Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt door de SVB ook van toepassing geacht in de volgende situatiesituatie van een pseudo-nabestaande. Op grond van artikel 4 Anw kan ook de pseudo-nabestaandedeze aanspraak maken op een nabestaandenuitkering mits hij een dergelijke aanspraakdaarop recht zou hebben gehad wanneer het overlijden vanbestaan als de gewezen echtgenoot plaats zou hebben gehadzijn overleden op de datum van ontbinding van het huwelijk. Indien een aanspraak in laatstbedoelde zin uitsluitendAls die fictie alleen kan worden geconstrueerdontstaan door rekening te houden met toepassingverzekering in een andere lidstaat op de datum van artikel 45 Vo. 1408/71, wordthuwelijksontbinding, dan berekent de SVB de pseudo-nabestaandenuitkeringuitkering pro rata vastgesteld zoals voorgeschreven in artikel 46, tweede lid van. Dit doet de verordening, zelfsSVB ook als de overledene op datum van overlijden verzekerd was op grond van de Anw.

Uit het arrest Blottner van het HvJ EG zoals uitgelegd door de CRvB in zijn uitspraakHof van Justitie van 14 november 1990, blijktde Europese Unie volgt dat een overledene geacht wordt te hebben voldaan aan de voorwaarde van verzekering krachtens de Anw of de AWW als hij voor 1 oktober 1959 tijdvakken heeft vervuld als bedoeld in bijlage VIBijlage XI, onderdeel QNederland, onder 3, ba Verordening (EG) nr. 883/2004. Dit blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 14 november 1990.

Als de overledene niet verzekerd was in het buitenland dan kan het recht op een Nederlandse nabestaandenuitkering nog geopend worden vanaf het moment waarop de nabestaande een nabestaandenuitkering krachtens de wetgeving van een andere lidstaat gaat ontvangen.

Als de overledene niet verzekerd was in het buitenland dan kan het recht op een Nederlandse nabestaandenuitkering nog geopend worden op het moment waarop de nabestaande een wettelijke nabestaandenuitkering uit een andere lidstaat gaat ontvangen. In sommige lidstaten geldt dat het recht op uitkering pas ingaat in de maand volgende op de maand van overlijden. Door de SVB wordt in die gevallen niettemin een nabestaandenuitkering toegekend met ingang van de maand van overlijden.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 4551, lid 53, en bijlage VIXI, onderdeel QNederland, onder 3 Vo. 1408883/712004

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2007maart 2022

Wet- en regelgeving