Onderwerp: Bezoek-historie

Vrijwillige verzekering (SB2155)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Tijdvakken vanaf 2 augustus 1989 kunnen op grond van bijlage VI niet langer in aanmerking worden genomen voor de echtgenoot van een in Nederland werkende persoon. Om niettemin een volledige dekking van het gezinspensioen ingevolge de AOW voor de duur van de arbeid in Nederland mogelijk te maken, wordt met ingang van die datum in bijlage VI de echtgenoot van de AOW-verzekerde in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig te verzekeren voor de AOW en de Anw.

Uit het arrest van het HvJ EG van 7 juli 2005 (Van Pommeren-Bourgondiën) vloeit voort dat een persoon die zich ingevolge het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden (Stb. 2005, 720) heeft verzekerd, aan zijn verzekering dezelfde voordelen moet kunnen ontlenen als een verplicht verzekerde persoon. De SVB hanteert daarom het beleid dat de persoon die zich ingevolge dit Besluit vrijwillig heeft verzekerd, voor de toepassing van de regeling in Bijlage VI als verplicht verzekerde wordt aangemerkt. Zijn echtgenoot kan aldus in aanmerking komen voor vrijwillige verzekering op grond van de regeling in Bijlage VI, mits aan de overige voorwaarden van deze regeling is voldaan.

Een aanvraag voor de vrijwillige verzekering ingevolge Bijlage VI moet worden ingediend binnen één jaar vanaf het moment waarop de verzekering van de echtgenoot van betrokkene aanvangt. Voor oude gevallen sloot de aanvraagtermijn op 1 augustus 1990. Personen die na afloop van de aanvraagtermijn een aanvraag indienen, worden niet meer tot vrijwillige verzekering toegelaten, tenzij sprake is van een bijzonder geval. De criteria die zijn beschreven in Deel I, Bijzonder geval, SB1071 zijn van overeenkomstige toepassing.

Ingeval een persoon reeds verplicht verzekerd is ingevolge de AOW en deze persoon in het huwelijk treedt met een niet verzekerde persoon dan kan laatstbedoelde persoon zich eveneens vrijwillig verzekeren op grond van de bijlage. In dat geval dient een verzoek hiertoe ingediend te worden één jaar na sluiting van het huwelijk.

Een bijzondere situatie doet zich voor met betrekking tot de echtgenoten van werknemers uit de landen die per 1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Deze echtgenoten kunnen zich met ingang van die datum vrijwillig verzekeren op grond van Bijlage VI doch zullen veelal niet van deze mogelijkheid afweten. Aangezien niet bekend is welke personen het betreft, kan aan hen over de mogelijkheid van vrijwillige verzekering geen gerichte voorlichting worden gegeven. In verband hiermee zal de SVB het beleid hanteren dat de overschrijding van de aanmeldingstermijn niet zal worden tegengeworpen aan personen die zich aanmelden in het tweede jaar na de datum van toetreding. De SVB hanteert deze verlengde aanmeldingstermijn naar analogie van het bepaalde in artikel 94, zevende lid Vo. 1408/71.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

bijlage VI, onderdeel R, onder 2, f en g Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2011

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven