Onderwerp: Bezoek-historie

Bijzonderheden voor de toepassing van de AOW (SB2154)
Geldigheid:21-02-2019 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bijlage XI, Nederland, onder 2 Verordening (EG) nr. 883/2004 kent twee voorzieningen. De eerste voorziening is bestemd voor personen die niet voldoen aan de nationaliteits- en woonvoorwaarden voor de overgangsvoordelen zoals vervat in de artikelen 55 en 56 AOW en in de op artikel 57 AOW gebaseerde besluiten inzake gelijkstelling van wonen en van nationaliteit. Deze personen komen in aanmerking voor dergelijke voordelen, naar rato van de tijdvakken gedurende welke zij vóór 1957 in Nederland hebben gewoond, arbeid hebben verricht in Nederland in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever of in een andere lidstaat hebben gewerkt gedurende tijdvakken die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel als tijdvakken van verzekering worden beschouwd. De tweede voorziening is bedoeld voor de gehuwde partner van een AOW-verzekerde. Deze partner heeft recht op zogenaamde 'huwelijkse tijdvakken' over periodes tijdens het huwelijk waarin de AOW-gerechtigde in Nederland verplicht of vrijwillig verzekerd is geweest en over periodes gelegen vóór 1957 die uit hoofde van bijlage XIde echtgenoot in aanmerking worden genomeneen andere lidstaat dan Nederland woonde. De regeling van huwelijkse tijdvakken is met ingang van 2 augustus 1989 omgezet in een mogelijkheid tot vrijwillige verzekering voor de huwelijkspartner van een AOW-verzekerde.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU kunnen tijdvakken gelegen voor 2 augustus 1989, die op grond van bijlageBijlage XI Verordening (EG) nr. 883/2004 in aanmerking worden genomen voor de berekening van het AOW-pensioen, niet gelijkgesteld worden met eigenlijke, verplichte of vrijwillige verzekeringstijdvakken ingevolge de AOW. Aldus kunnen tijdvakken vervuldgebruikt op grond vandiverse plaatsen de bijlage na 1 januari 1957 niet meetellen als tijdvakken voor het verkrijgen van overgangsvoordelen zoalsterm 'echtgenoot'. De SVB gaat ervan uit dat deze term uitsluitend ziet op personen die formeel zijn geregeldgehuwd en de in de artikelen 55, 56 en 57 AOW en het Besluit inzake deNederlandse wetgeving per 1 januari 1998 met hen gelijkgestelde geregistreerde partners. Er vindt geen gelijkstelling plaats van wonen buiten het Rijkgehuwden met wonen binnen het Rijkpersonen die een gezamenlijke huishouding voeren. Eveneens kunnen dergelijke tijdvakken niet meetellen voorDit standpunt is bevestigd in de termijn van één jaar waarbinnen een verzoek om vrijwillige verzekering ingevolge artikel 45uitspraak van de AOW moet worden ingediendCentrale Raad van Beroep van 6 november 2013.

Het begrip 'wonen' zoals dat in bijlage XI wordt gehanteerd, wordt doorinterpreteert de SVB op dezelfde wijze geïnterpreteerd als het woonbegrip zoals dat voorkomt in artikel 3 van de AOW. Zie hierover Deel I, IngezetenSB1022 over ingezetene/wonen, SB1022.

Tijdvakken waarin voor 1957 arbeid is verricht buiten Nederland kunnenVanaf 1 januari 2013 wordt de leeftijd waarop recht ontstaat op grond van bijlage XI, Nederland, onder 2, a en c, Verordening (EG) nr. 883/2004 worden beschouwd als tijdvakken van verzekering voor de AOW als de arbeid werd verricht in-pensioen jaarlijks met een andere lidstaatof meer maanden verhoogd. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie EUAls gevolg daarvan is in de zaken Grahameartikel 13, eerste en Hollanders moeten tijdvakken van arbeid buiten de Europese Unie voor 1957, die binnen het totale stelseltweede lid AOW '15-jarige leeftijd' vervangen door: aanvangsleeftijd en '65-jarige leeftijd' door: pensioengerechtigde leeftijd. Bij de toepassing van Nederlandse sociale zekerheid (inclusief bijzondere regelingen voor ambtenaren of militairen) werden gedektbijlage XI, op grond van bijlage XINederland, onder 2, Verordening (EG) nr. 883/2004 eveneens in het ouderdomspensioen worden gehonoreerd. Het kan hier bijvoorbeeld gaan oma en b honoreert de SVB daarom uitsluitend tijdvakken waarin personen uitgezondendie zijn geweestgelegen in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke dienstbetrekking bij de Nederlandse overheid, of waarin zij als zeevarende hebben gevaren in dienstperiode tussen de aanvangsleeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd die op grond van een in Nederland gevestigde werkgeverartikel 7a AOW op een schip dat zijn thuishaven in Nederland hadde betrokkene van toepassing is.

TijdvakkenHuwelijkse tijdvakken die de SVB op grond van bijlage XI Verordening (EG) nr. 883/2004 in aanmerking zouden kunnen worden genomenkan nemen, mogen uit hoofdeop grond van bijlage XI, Nederland, onder 2, e Verordening (EG) nr. 883/2004 niet worden meegeteld voor de berekening van een AOW-pensioen als deze tijdvakken samenvallen met tijdvakken die in aanmerking kunnen worden genomen bij de berekening van pensioenrechten ingevolge de ouderdomspensioenregeling van een andere lidstaat dan Nederland, of met tijdvakken waarvoor de betrokkene een ouderdomspensioen ontvangt uit hoofdeop grond van dergelijke wetgeving. De SVB past deze regel niet toe ingeval de tijdvakken die op grond van bijlage XI Verordening (EG) nr. 883/2004 in aanmerking kunnen worden genomen, samenvallen met tijdvakken van vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering vervuld krachtens de wetgeving van een andere lidstaat.

Bijlage XI Verordening (EG) nr. 883/2004 gebruikt op diverse plaatsen de term 'echtgenoot'. De SVB gaat ervan uit dat deze term uitsluitend ziet op personen die formeel zijn gehuwd en de in de Nederlandse wetgeving per 1 januari 1998 met hen gelijkgestelde geregistreerde partners. Er vindt geen gelijkstelling plaats van gehuwden met personen die een gezamenlijke huishouding voeren.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

bijlage XI, Nederland, onder 2, a tot en met i Vo. 883/2004

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012februari 2019

Wet- en regelgeving