Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpassing en herberekening van de uitkering (SB2153)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van de letterlijke tekst van artikel 5159, tweedeeerste lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 dient een herberekening op basis van de bepalingen van de verordening alleen dan te geschieden, indien de wijze van vaststellen of de regels voor de berekening van de uitkering wijzigingen ondergaan. Indien evenwel de uitkeringen conjuncturele aanpassingen ondergaan, behoeft geen herberekening op grond van de verordening plaats te vinden. In deze situatie dient de conjuncturele aanpassing rechtstreeks in de op basis van de verordening berekende uitkering te worden verwerkt. Dit volgt uit het eerste lid van artikel 5159.

Uit jurisprudentie van het HvJ EGHof van Justitie EU volgt dat voor de toepassing van artikel 5159 Verordening (EG) nr. 883/2004 niet van belang is of de uitkering zuiver nationaalrechtelijk is berekend, dan wel is berekend met toepassing van de samentellings- en prorateringsregels. Artikel 51 is voorts door het HvJ EG aldus geïnterpreteerdHet Hof van Justitie EU heeft dienaangaande overwogen dat uitkeringenouderdomspensioenen en nabestaandenuitkeringen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 46 Vo. 1408/71de verordening, na de vaststelling elk een eigen, autonome indexontwikkeling ondergaan en elkaar alleen weer beïnvloeden in geval van structurele wijzigingen. Onder 'structurele wijzigingen’ dient' dienen zowel te worden verstaan een wijzigingwijzigingen in de wijze van vaststelling of in de regels voor de berekening van de uitkering als bedoeld in artikel 5159, tweedeeerste lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 als een rechtens relevante wijzigingwijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de gerechtigde.

De SVB verstaat onder een wijziging van de persoonlijke omstandigheden evenzeer een wijziging in het inkomen van een AOW- of Anw-gerechtigde, voor zover deze wijziging niet louter wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals genoemd in artikel 5159, eerstetweede lid Verordening (EG) nr. 883/2004.

Slechts als een uitkering wordt herberekend naar aanleiding van een wijziging in structurele omstandigheden, wordt bij de herberekening rekening gehouden met inmiddels ontstane koersverschillen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met31 december 2013 en de stand van de inwerkingtredingjurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de vierde trancheoverige delen van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerktbeleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 5159 Vo. 1408883/712004

Besluit beleidsregels SVB 20092013

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408883/712004