Onderwerp: Bezoek-historie

In aanmerking te nemen tijdvakken voor de opening van het recht op uitkering (SB2150)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 883/2004 voorziet in het beginsel van de samentelling van tijdvakken. Dit beginsel beoogt te voorkomen dat personen nadeel ondervinden van migratie doordat aan hen in een lidstaat prestaties worden geweigerd vanwege een te korte duur van verzekering in die lidstaat. Artikel 6 schrijft in dat geval voor dat de betrokken lidstaat voor de opening van het recht op uitkering rekening moet houden met tijdvakken vervuld in andere lidstaten.

In Nederland is artikel 6 van toepassing op de situatie waarin op grond van artikel 15, eerste lid, onder b, Anw een uitkering zou kunnen worden geweigerd. In artikel 15, eerste lid, onder b, Anw is bepaald dat geen recht op een nabestaandenuitkering bestaat als de overledene binnen een jaar na aanvang van zijn verzekering is overleden en de gezondheidstoestand bij de aanvang van de verzekering het overlijden redelijkerwijs moest doen verwachten. Mede blijkens de arresten Moscato en Klaus van het Hof van Justitie EU moeten in die situatie tijdvakken van verzekering vervuld krachtens de wettelijke regeling van een andere lidstaat, worden opgeteld bij de periode van verzekering in Nederland als waren die tijdvakken in Nederland vervuld. De SVB hanteert daarom bij de toepassing van artikel 15, eerste lid, onder b, Anw als aanvang van de verzekering de datum waarop de laatste periode van aaneengesloten verzekering binnen het grondgebied van de Europese Unie is aangevangen. Uit het arrest Klaus blijkt verder dat, als tussen de verzekering in de andere lidstaat en de verzekering in Nederland door de verhuizing naar Nederland een kort hiaat ontstaat, dit hiaat niet gezien mag worden als een onderbreking van de verzekeringsperiode.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 6 en artikel 51, lid 3 Vo. 883/2004

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012

Wet- en regelgeving

  • Vo. 883/2004
Naar boven