Onderwerp: Bezoek-historie

Vijfjaartermijn (SB2147)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In de regel wordt een overeenkomst op grond van artikel 17 Vo. 1408/71 afgesloten voor een periode van vijf jaar. Verlenging van deze periode is slechts mogelijk voor zover sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. De SVB gaat ervan uit dat van zulke bijzondere omstandigheden in ieder geval sprake is in de volgende situaties:

  • Er zijn geen premies afgedragen of prestaties genoten in het land van tewerkstelling doordat de wetgeving van dat land ten onrechte niet is toegepast. In die gevallen kan met terugwerkende kracht een overeenkomst op grond van artikel 17 worden gesloten waarbij de termijn van vijf jaar wordt overschreden indien dit noodzakelijk is voor het legaliseren van de ten onrechte toegepaste wetgeving.
  • Het betreft gevallen waarin wordt voldaan aan de criteria van artikel 24 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (KB 746). Deze criteria worden mutatis mutandis van toepassing geacht. Zie Deel I, Toepassing KB 746 leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Dit beleid is door de CRvB aanvaard (CRvB 29 november 2002).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 17 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2010

Wet- en regelgeving

Naar boven