Onderwerp: Bezoek-historie

Verzoek tot het sluiten van een artikel 17-overeenkomst (SB2146)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In artikel 17 Vo16 Verordening (EG) nr. 1408883/712004 wordt niet de voorwaarde gesteld dat de wetgeving van een lidstaat van toepassing blijft, zoals dat wel het geval is bij detachering (zie Deel II, Detachering, SB2139). De SVB zal daarom geenleidt uit het ontbreken van de voorwaarde dat de wetgeving van een lidstaat van toepassing blijft af dat een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst betreffende de toe te passen wetgeving weigerenniet mag worden geweigerd enkel vanwege het ontbreken van voorafgaande verzekering in een lidstaat.

De SVB past artikel 17 Vo16 Verordening (EG) nr. 1408883/712004 uitsluitend toe voor het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van individuele belanghebbenden. Ingeval de belanghebbende arbeid in loondienst verricht kan een verzoek om toepassing van artikel 1716 via het internet worden ingediend door de werkgever. In overige gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een papieren aanvraagformulier.

Een overeenkomst op grond van artikel 1716 Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt voor een periode van maximaal vijf jaar afgesloten. Ingeval vooraf duidelijk is dat de uitzending naar een andere lidstaat langer dan vijf jaren zal duren, sluit de SVB derhalve geen overeenkomst op grond van artikel 1716.

De SVB sluit een overeenkomst op grond van artikel 1716 Verordening (EG) nr. 883/2004 alleen dan met terugwerkende kracht af, indien - uitgaande van de reguliere regels betreffende de toe te passen wetgeving - de wetgeving van een bepaalde lidstaat ten onrechte is toegepast, of indien sprake is van een situatie als beschreven in Deel II, Detachering, SB2139 betreffende een werknemer die is tewerkgesteld in een lidstaat die per 1 mei 2004 respectievelijk 1 januari 2007 is toegetredenland dat als lidstaat tot de EU toetreedt. In de laatstbedoelde situatie is de terugwerkende kracht beperkt tot de datum van toetreding van de betreffende lidstaat.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 3 maart 20101 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 1716 Vo. 1408883/712004

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20102012

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408883/712004
Naar boven