Onderwerp: Bezoek-historie

Verzoek tot het sluiten van een artikel 17-overeenkomst (SB2146)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 01-11-2017 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 16, eerste lid Verordening (EG) nr. 883/2004 kunnen twee of meer lidstaten in onderlinge overeenstemming in het belang van bepaalde personen of groepen personen een overeenkomst afsluiten op grond waarvan - in afwijking van de reguliere aanwijsregels - de wetgeving van een andere lidstaat wordt aangewezen.

Een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 moet op grond van artikel 18 Verordening (EG) nr. 987/2009 worden ingediend bij het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de betrokkene toepassing van de wetgeving wenst. Als dit de Nederlandse wetgeving is, dan moet het verzoek worden ingediend bij de SVB Amstelveen.

In geval de betrokkene arbeid in loondienst verricht, kan de werkgever via het internet bij de SVB een verzoek om toepassing van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 indienen. In overige gevallen moet de betrokkene gebruik maken van een papieren aanvraagformulier.

In artikel 17 VoArtikel 16 Verordening (EG) nr. 1408883/71 wordt2004 stelt niet de voorwaarde gesteld dat de wetgeving van een lidstaat van toepassing blijft, zoals dat wel het geval is bij detachering (zie Deel II, Detachering, SB2139SB2139 over detachering). De SVB zal daarom geenleidt uit het ontbreken van de voorwaarde dat de wetgeving van een lidstaat van toepassing blijft af, dat een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst betreffende de toe te passen wetgeving weigerenniet mag worden geweigerd enkel vanwege het ontbreken van voorafgaande verzekering in een lidstaat.

De SVB past artikel 17 Vo16 Verordening (EG) nr. 1408883/712004 uitsluitend toe voor het sluiten van een overeenkomst ten behoevein het belang van individuele belanghebbenden. Ingeval de belanghebbende arbeid in loondienst verricht kan een verzoek om toepassing van artikel 17 via het internet worden ingediend doorpersonen en toetst deze verzoeken aan de werkgever. In overige gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een papieren aanvraagformulier.volgende criteria:

  • Het betreft een tijdelijke situatie;
  • De betrokkene houdt voldoende banden met Nederland of maakt aannemelijk dat hij het voornemen heeft om na afloop van de periode waarvoor de overeenkomst geldt, terug te keren naar Nederland of weer in Nederland te gaan werken; en
  • Toepassing van de reguliere aanwijsregels leidt tot een ongewenste onderbreking van de verzekeringsopbouw of verzekeringsrechten van de betrokkene.

Voor zover eventuele belangen van de werkgever worden meegewogen, geeft het belang van de betrokkene de doorslag.

Als het bevoegde orgaan van een andere lidstaat de SVB vraagt om akkoord te gaan met het sluiten van een artikel 16-overeenkomst toetst de SVB eveneens aan de hiervoor genoemde criteria.

Een overeenkomst op grond van artikel 1716-overeenkomst wordt in beginsel voor een periode van maximaal vijf jaar afgesloten. Ingeval vooraf duidelijk is dat de uitzending naar een andere lidstaat langer dan vijf jaren zal duren, sluit de SVB derhalve geen overeenkomst op grond van artikel 17.

Artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 biedt de mogelijkheid een overeenkomst met terugwerkende kracht te sluiten. De SVB maakt van deze mogelijkheid in ieder geval geen gebruik als de artikel 16-overeenkomst wijziging zou brengen in een situatie waarin de toepassing van titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 heeft geleid tot een correcte afdracht van premies in de bevoegde lidstaat. Als in het tijdvak waarvoor om een artikel 16-overeenkomst wordt verzocht, geen correcte toepassing is gegeven aan de bepalingen van titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004 en premies zijn afgedragen in een niet-bevoegde lidstaat, sluit de SVB evenmin een overeenkomst met terugwerkende kracht, indien het de betrokkene voor wie de overeenkomst wordt gevraagd redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat de toepassing van de wetgeving van de bevoegde lidstaat achterwege is gebleven.

De SVB sluit voorts een overeenkomst op grond van artikel 17 alleen dan16-overeenkomst met terugwerkende kracht af, indien - uitgaande van de reguliere regels betreffende de toe te passen wetgeving - de wetgeving van een bepaalde lidstaat ten onrechte is toegepast, of indien sprake is van een situatie als beschreven in Deel II, Detachering, SB2139 betreffendeover detachering van een werknemer die is tewerkgesteld in een lidstaat die per 1 mei 2004 respectievelijk 1 januari 2007 is toegetredenland dat als lidstaat tot de EUEuropese Unie toetreedt. In de laatstbedoeldedeze situatie is de terugwerkende kracht beperkt tot de datum van toetreding van de betreffende lidstaat.

De SVB wijst een verzoek tot het sluiten van een artikel 16-overeenkomst af in geval er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt over de toe te passen wetgeving.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 1716 Vo. 1408883/712004

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2010oktober 2017

Wet- en regelgeving

Naar boven