Onderwerp: Bezoek-historie

Verzoek tot het sluiten van een artikel 17-overeenkomst (SB2146)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 16, eerste lid Verordening (EG) nr. 883/2004 kunnen twee of meer lidstaten in onderlinge overeenstemming in het belang van bepaalde personen of groepen personen een overeenkomst afsluiten op grond waarvan - in afwijking van de reguliere aanwijsregels - de wetgeving van een andere lidstaat wordt aangewezen.

Een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 moet o p grond van artikel 18 Verordening (EG) nr. 987/2009worden ingediend bij het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de betrokkene toepassing van de wetgeving wenst. Als dit de Nederlandse wetgeving is, dan moet het verzoek worden ingediend bij de SVB Amstelveen.

In geval de betrokkene arbeid in loondienst verricht, kan de werkgever via het internet bij de SVB een verzoek om toepassing van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 indienen. In overige gevallen moet de betrokkene gebruik maken van een papieren aanvraagformulier.

De SVB past artikel 17 Vo Artikel 16 Verordening (EG) nr. 1408883/71 uitsluitend toe voor het sluiten2004 stelt niet de voorwaarde dat de wetgeving van een overeenkomst betreffendelidstaat van toepassing blijft, zoals dat wel het geval is bij detachering (zie SB2139 over detachering). De SVB leidt uit het ontbreken van de toe te passenvoorwaarde dat de wetgeving ten behoeve van individuele belanghebbenden. Ingeval de belanghebbende arbeid in loondienst verricht kaneen lidstaat van toepassing blijft af, dat een verzoek om toepassingtot het sluiten van artikel 17 via het internet worden ingediend dooreen overeenkomst betreffende de werkgever. In overige gevallen dient gebruik tetoe te passen wetgeving niet mag worden gemaaktgeweigerd enkel vanwege het ontbreken van voorafgaande verzekering in een papieren aanvraagformulier.lidstaat.

De SVB past artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 uitsluitend toe voor het sluiten van een overeenkomst in het belang van individuele personen en toetst deze verzoeken aan de volgende criteria:

  • Het betreft een tijdelijke situatie;
  • De betrokkene houdt voldoende banden met Nederland of maakt aannemelijk dat hij het voornemen heeft om na afloop van de periode waarvoor de overeenkomst geldt, terug te keren naar Nederland of weer in Nederland te gaan werken; en
  • Toepassing van de reguliere aanwijsregels leidt tot een ongewenste onderbreking van de verzekeringsopbouw of verzekeringsrechten van de betrokkene.

Voor zover eventuele belangen van de werkgever worden meegewogen, geeft het belang van de betrokkene de doorslag.

Als het bevoegde orgaan van een andere lidstaat de SVB vraagt om akkoord te gaan met het sluiten van een overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 toetst de SVB eveneens aan de hiervoor genoemde criteria.

Een overeenkomst op grond van artikel 1716 Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt in beginsel voor een periode van maximaal vijf jaar afgesloten. Ingeval vooraf duidelijk is dat de uitzending naar een andere lidstaat langer dan vijf jaren zal duren, sluit de SVB derhalve geen overeenkomst op grond van artikel 1716.

De SVB sluit een overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 alleen dan met terugwerkende kracht af, indien de wetgeving van een bepaalde lidstaat ten onrechte is toegepast en toepassing van de wetgeving van de bevoegde lidstaat achterwege is gebleven. In bijzondere gevallen sluit de SVB een overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 als de wetgeving van twee lidstaten toepassing heeft gekregen. De SVB sluit geen overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 af indien de toepassing van de wetgeving van de bevoegde lidstaat achterwege is gebleven, de SVB vermoedt dat deze situatie doelbewust is gecreëerd en dit de betrokkene, voor wie de overeenkomst zou moeten worden afgesloten, duidelijk kon zijn.

De SVB sluit een overeenkomst op grond van artikel 17 alleen dan16 Verordening (EG) nr. 883/2004 tevens met terugwerkende kracht af, indien - uitgaande van de reguliere regels betreffende de toe te passen wetgeving - de wetgeving van een bepaalde lidstaat ten onrechte is toegepast, of indien sprake is van een situatie als beschreven in Deel II, Detachering, SB2139 betreffendeover detachering van een werknemer die is tewerkgesteld in een lidstaat die per 1 mei 2004 respectievelijk 1 januari 2007 is toegetredenland dat als lidstaat tot de EUEuropese Unie toetreedt. In de laatstbedoeldedeze situatie is de terugwerkende kracht beperkt tot de datum van toetreding van de betreffende lidstaat.

De SVB wijst een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst op grond van artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004 af in geval er een rechterlijke procedure over de toe te passen wetgeving loopt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving en de jurisprudentie op 7 april 20081 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werkingAnw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is getreden wel is verwerktniet aangepast.

artikel 1716 Vo. 1408883/712004

Besluit beleidsregels SVB 20082014

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408883/712004
Naar boven