Onderwerp: Bezoek-historie

Verzoek tot het sluiten van een artikel 17-overeenkomst (SB2146)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB past artikel 17 Vo. 1408/71 uitsluitend toe voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de toe te passen wetgeving ten behoeve van individuele belanghebbenden. Ingeval de belanghebbende arbeid in loondienst verricht kan een verzoek om toepassing van artikel 17 via het internet worden ingediend door de werkgever. In overige gevallen dient gebruik te worden gemaakt van een papieren aanvraagformulier.

Een overeenkomst op grond van artikel 17 wordt voor een periode van maximaal vijf jaar afgesloten. Ingeval vooraf duidelijk is dat de uitzending naar een andere lidstaat langer dan vijf jaren zal duren, sluit de SVB derhalve geen overeenkomst op grond van artikel 17.

De SVB sluit een overeenkomst op grond van artikel 17 alleen dan met terugwerkende kracht af, indien - uitgaande van de reguliere regels betreffende de toe te passen wetgeving - de wetgeving van een bepaalde lidstaat ten onrechte is toegepast, of indien sprake is van een situatie als beschreven in Deel II, �� 1.2.8Detachering, SB2139 betreffende een werknemer die is tewerkgesteld in een lidstaat die per 1 mei 2004 respectievelijk 1 januari 2007 is toegetreden tot de EU. In de laatstbedoelde situatie is de terugwerkende kracht beperkt tot de datum van toetreding.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd opDe tekst is afgesloten naar de volgende wetsartikelen, zoals die luiddenstand van zaken op 47 april 20072008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 17 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 20072008

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven