Onderwerp: Bezoek-historie

Status E 101-verklaring (SB2145)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Door middel van een E 101A1-verklaring bevestigt het bevoegde orgaan van de lidstaat waar de verklaring wordt afgegeven dat een gedetacheerde werknemerpersoon in afwijking van artikel 1311, tweedederde lid, onder a Vo, Verordening (EG) nr. 1408883/712004 onderworpen blijft aan de socialezekerheidsregelingwetgeving van die lidstaat. Het orgaan van de lidstaat waarin de werknemerbetrokken persoon zijn werkzaamheden verricht dient er derhalve rekening mee te houden, dat die werknemerpersoon reeds is aangesloten bij de socialezekerheidsregelingsocialezekerheid van de lidstaat waar de verklaring is afgegeven. In punt 7 van Besluitartikel 5 Verordening (EG) nr. 181987/2009 is daarom, in navolging van de arresten Fitzwilliam en Banks van het HvJ EGHof van Justitie EU, onder meer bepaald dat de E 101A1-verklaring bindend is voor de organen van de lidstaat van tewerkstelling. De verzekeringspositie van deeen gedetacheerde werknemerpersoon kan derhalve niet in afwijking van de detacheringsverklaring worden vastgesteld.

Ter beantwoording van de vraag of sprake is van detachering, is de feitelijke toestand beslissend. Indien een detacheringsverklaring ontbreekt, leidt dit derhalve niet zonder meer tot de conclusie dat geen sprake is van detachering. In een voorkomend geval kan ook na aanvang van de werkzaamheden een detacheringsverklaring worden aangevraagd.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 juni 2011mei 2012. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aantekst van de inwerkingtredingoverige delen van de EG-Verordeningen 883/2004beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en 987/2009 per 1 mei 2010TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

punt 7 Besluit nrArtikel 5 Vo. 181 van de Administratieve Commissie987/2009

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20112012

Wet- en regelgeving

  • Besluit nrVo. 181 van de Administratieve Commissie987/2009