Onderwerp: Bezoek-historie

Status E 101-verklaring (SB2145)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Door middel van een E 101-verklaring bevestigt het bevoegde orgaan van de lidstaat waar de verklaring wordt afgegeven dat een gedetacheerde werknemer in afwijking van artikel 13, tweede lid, onder a Vo. 1408/71 onderworpen blijft aan de socialezekerheidsregeling van die lidstaat. Het orgaan van de lidstaat waarin de werknemer zijn werkzaamheden verricht dient er derhalve rekening mee te houden, dat die werknemer reeds is aangesloten bij de socialezekerheidsregeling van de lidstaat waar de verklaring is afgegeven. In punt 7 van Besluit nr. 181 is daarom, in navolging van de arresten Fitzwilliam en Banks van het HvJ EG, onder meer bepaald dat de E 101-verklaring bindend is voor de organen van de lidstaat van tewerkstelling. De verzekeringspositie van de gedetacheerde werknemer kan derhalve niet in afwijking van de detacheringsverklaring worden vastgesteld.

Ter beantwoording van de vraag of sprake is van detachering, is de feitelijke toestand beslissend. Indien een detacheringsverklaring ontbreekt, leidt dit derhalve niet zonder meer tot de conclusie dat geen sprake is van detachering. In een voorkomend geval kan ook na aanvang van de werkzaamheden een detacheringsverklaring worden aangevraagd.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 20091 juni 2011. De wijzigingen die samenhangen metbeleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerktEG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

punt 7 Besluit nr. 181 van de Administratieve Commissie

Besluit beleidsregels SVB 20092011

Wet- en regelgeving

  • Besluit nr. 181 van de Administratieve Commissie
Naar boven