Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van werknemers: Vervanging en doorzending (SB2143)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 23-03-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In artikel 12, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 is bepaald dat een werknemer niet mag worden uitgezonden om een ander te vervangen. De SVB interpreteert deze beperking zo dat een werknemer niet mag worden uitgezonden ter vervanging van een andere persoon wiens detachering is geëindigd.

Ook diverse vormen van doorzending van personeel vallen buiten het bereik van de detacheringsbepalingen omdat in deze gevallen niet langer sprake is van een rechtstreekse relatie tussen de werknemer en de detacherende werkgever. Dit laatste blijkt met name uit punt 4 van Besluit nr. A2.

De SVB geeft in geval van vervanging of doorzending geen A1-verklaringen af. In bijzondere gevallen, waarbij noch het belang van de werkgever of de werknemer, noch het belang van met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 883/2004 belaste instellingen zich tegen het treffen van een regeling verzet, kan evenwel worden overwogen om bij vervanging of doorzending over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst op grond van artikel 16 (zie SB2146 over een verzoek tot het sluiten van een artikel 16-overeenkomst). Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij bedrijven die internationale stageprogramma's organiseren, waarbij werknemers afwisselend voor korte duur bij nationale vestigingen van die bedrijven in de diverse lidstaten worden tewerkgesteld of indien een gedetacheerde werknemer ziek wordt en door een andere gedetacheerde wordt vervangen zonder dat daarbij de maximale detacheringsperiode van 24 maanden wordt overschreden.

Grondslag

artikel 12, lid 1 Vo.883/2005, artikel 14, lid 1 Vo. 987/2009 en punt 4 Besluit nr. A2  van de Administratieve Commissie

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven