Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van werknemers: Vervanging en doorzending (SB2143)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 12, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bevat regels over de detachering van werknemers. Uit het arrest Alpenrind van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat deze bepaling strikt moet worden uitgelegd. De daarin vervatte voorschriften vormen namelijk een afwijking van de algemene regel die geldt om vast te stellen welke wetgeving van toepassing is op personen die al dan niet in loondienst werkzaamheden in een lidstaat verrichten.

Artikel 12, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 is alleen van toepassing als een werknemer niet wordt uitgezonden om een andere gedetacheerde persoon te vervangen.  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie, met name het reeds geciteerde arrest Alpenrind, volgt dat ook van vervanging sprake is als de werknemer waarvoor een A1 verklaring wordt aangevraagd een andere werkgever heeft dan de gedetacheerde persoon die hij vervangt. Dit geldt tevens als de werkgevers in verschillende lidstaten zijn gevestigd.

Ook diverse vormen van doorzending van personeel kwalificeren niet als detachering in de zin van Verordening (EG) nr. 883/2004.In deze gevallen is niet langer sprake van een rechtstreekse relatie tussen de werknemer en de detacherende werkgever. Dit laatste blijkt met name uit punt 4 van Besluit nr. A2.

De SVB geeft in geval van vervanging of doorzending geen A1-verklaringen af. In bijzondere gevallen kan bij vervanging of doorzending worden overgegaan tot het sluiten van een overeenkomst op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (zie SB2146 over een verzoek tot het sluiten van een artikel 16-overeenkomst). De SVB sluit in ieder geval geen artikel 16-overeenkomst als het belang van de werkgever, van de werknemer of het belang van met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 883/2004 belaste instellingen zich daartegen verzet. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij bedrijven die internationale stageprogramma's organiseren, waarbij werknemers afwisselend voor korte duur bij nationale vestigingen van die bedrijven in de diverse lidstaten worden tewerkgesteld of indien een gedetacheerde werknemer ziek wordt en door een andere gedetacheerde wordt vervangen zonder dat daarbij de maximale detacheringsperiode van 24 maanden wordt overschreden.

Grondslag

artikel 12, lid 1 Vo.883/2005, artikel 14, lid 1 Vo. 987/2009 en punt 4 Besluit nr. A2  van de Administratieve Commissie

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Naar boven