Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van werknemers: Eisen aan de werkgever (SB2141)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 23-03-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 12, eerste lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 stelt als voorwaarde dat de werkgever van een te detacheren werknemer zijn werkzaamheden normaliter verricht in de zendende lidstaat. In artikel 14, tweede lid Verordening (EG) 987/2009 is gepreciseerd dat hierbij sprake moet zijn van activiteiten van betekenis. Bij de bepaling of hiervan sprake is hanteert de SVB onder meer de volgende door het Hof van Justitie EU in zijn arrest Fitzwilliam neergelegde criteria die zijn vervat in punt 1, vijfde alinea, van Besluit nr. A2 van de Administratieve Commissie.

  • de plaats waar de detacherende werkgever zijn statutaire zetel en hoofdkantoor heeft;
  • het aantal administratieve personeelsleden van de detacherende werkgever dat in de staat van detachering en de staat van tewerkstelling werkzaam is; de plaats waar de gedetacheerde werknemer wordt aangeworven;
  • de plaats waar het merendeel van de contracten van de werkgever met haar klanten wordt gesloten;
  • de wetgeving die op de contracten van de detacherende werkgever met haar klanten en werknemers van toepassing is;
  • het aantal contracten dat in de detacherende lidstaat en de lidstaat van tewerkstelling is uitgevoerd;
  • de omzet die gedurende een voldoende representatieve periode door de detacherende werkgever in de detacherende lidstaat en de lidstaat van tewerkstelling is behaald.

 

Hierbij leidt de SVB uit het arrest Van der Vecht van het Hof van Justitie EU af, dat voor zover bij de beoordeling de omzet van de onderneming in de afzonderlijke lidstaten wordt betrokken, het voor de vaststelling van de omvang van de bedrijfsactiviteiten niet van belang is wat de aard is van de werkzaamheden die in de respectieve lidstaten worden verricht.

Grondslag

Artikel 12, lid 1 Vo. 883/2004, artikel 14, lid 2 Vo. 987/2009 en punt 1 Besluit nr. A2  van de Administratieve Commissie

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven