Onderwerp: Bezoek-historie

Detachering van werknemers: Relatie met de werkgever (SB2140)
Geldigheid:26-09-2018 t/m 23-03-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 12, eerste lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 veronderstelt een band tussen de werknemer en de werkgever die hem detacheert. Uit het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Manpower volgt dat de aanwezigheid van een dergelijke band afhankelijk is van de intensiteit van de arbeidsrechtelijke relatie tussen de werkgever en de werknemer. In Besluit nr. A2 van de Administratieve Commissie, waarin nadere interpretatieregels zijn opgenomen voor de toepassing van onder meer artikel 12, eerste lid Verordening (EG) nr. 883/2004 is deze jurisprudentie nader uitgewerkt. Blijkens dit besluit dient sprake te zijn van een 'rechtstreekse relatie' tussen de werknemer en de werkgever. Om het bestaan van een dergelijke relatie vast te stellen, dient een reeks van elementen in aanmerking te worden genomen, met name de verantwoordelijkheid inzake aanwerving, arbeidsovereenkomst, ontslag, vaststelling van de aard van de werkzaamheden en beloning.

De SVB neemt een rechtstreekse relatie aan als gedurende de periode van uitzending aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De detacherende werkgever is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de werknemer.
 • De arbeidsovereenkomst met de detacherende werkgever blijft bestaan.
 • Het salaris wordt direct of indirect betaald door de detacherende werkgever.
 • De detacherende werkgever is zelfstandig bevoegd om de werknemer te ontslaan.
 • Ten behoeve van de werknemer worden premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen afgedragen.

 

Als de SVB aan de hand van deze criteria niet tot een duidelijk oordeel kan komen, beoordeelt zij het bestaan van de rechtstreekse relatie tussen werknemer en detacherende werkgever op basis van een meer algemeen beeld van de intensiteit van de arbeidsrechtelijke relatie tussen de werknemer en de werkgever. De SVB weegt hiertoe alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder de vraag of de detacherende werkgever in beginsel zeggenschap heeft over de volgende zaken:

 • de aard van het werk;
 • de arbeidsvoorwaarden;
 • de vakantiedagen en het salaris;
 • het garant staan voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

 

Daarnaast betrekt de SVB de volgende elementen bij de beoordeling of sprake is van een rechtstreekse relatie:

 • het van toepassing blijven van de pensioenregeling van de detacherende werkgever op de betrokkene;
 • het bestaan van een zogenaamde terugkeergarantie, dat wil zeggen een toezegging van de werkgever dat de werknemer na afloop van de uitzending zijn werkzaamheden weer kan hervatten.

 

Toepassing van deze voorwaarden brengt veelal met zich dat zogenaamde concerndetacheringen, waarbij sprake is van uitzending naar een in een andere lidstaat gevestigde dochteronderneming, onder het bereik van artikel 12, eerste lid Verordening (EG) nr. 883/2004 vallen. Ook uitzending van werknemers door uitzendbureaus kan in beginsel onder het bereik van de detacheringsbepalingen worden gebracht.

Grondslag

artikel 12, lid 1 Vo.883/2004, artikel 14, lid 1 Vo. 987/2009en punt 1 Besluit nr. A2  van de Administratieve Commissie

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018

Naar boven