Onderwerp: Bezoek-historie

Werken in twee of meer lidstaten (SB2138)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ten aanzien van werknemers die in twee of meer lidstaten in loondienst werkzaam zijn, bevat artikel 13, eerste lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 speciale conflictregels. Hierin is bepaald dat de wetgeving van de woonstaat is aangewezen als een werknemer daar een substantieel deel van zijn werkzaamheden verricht of als hij meerdere werkgevers heeft die in verschillende lidstaten gevestigd zijn. Als een werknemer uitsluitend in één lidstaat een of meerdere werkgevers heeft en geen substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonstaat verricht, dan is de wetgeving aangewezen van de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.

Het kan voorkomen dat een persoon door de SVB wordt aangemerkt als een persoon die in twee of meer lidstaten arbeid verricht als hij in Nederland een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de IOW, de IOAZ of de IOAW ontvangt (zie SBxxxx, Tijdvakken op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004). In deze gevallen merkt de SVB voor de toepassing van artikel 13, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 het orgaan dat de uitkering verstrekt aan als werkgever.

Een aanwijsregel voor personen die in twee of meer lidstaten als ambtenaar zijn aangesteld is in Verordening (EG) nr. 883/2004 niet opgenomen. In die gevallen geeft de SVB daarom analoge toepassing aan artikel 13, eerste lid, van de verordening.

Artikel 14, zevende lid, van Verordening (EG) nr. 987/2009 bevat criteria ten behoeve van het onderscheid tussen de situatie van werken in meerdere lidstaten en detachering. De SVB hanteert op basis hiervan het beleid dat bij werkzaamheden in twee lidstaten tot twee jaar de toepassing van artikel 13, eerste en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 achterwege blijft als sprake is van detachering op grond van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 13, lid 1 Vo. 883/2004 en artikel 14, leden 5 tot en met 11 Vo.
987/2009

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012

Wet- en regelgeving

  • Vo. 987/2009
  • Vo. 883/2004
Naar boven