Onderwerp: Bezoek-historie

Personen die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst verrichten (SB2138)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ten aanzien van werknemers die in loondienst werkzaam zijn in twee of meer lidstaten, bevat artikel 14, tweede lid Vo. 1408/71 speciale conflictregels. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen internationale transportwerknemers (onder a) en overige werknemers (onder b).

Ten aanzien van de werknemers in het internationale vervoer geldt als hoofdregel dat de wetgeving wordt aangewezen van de lidstaat, waar de transportonderneming waarbij de werknemer in dienst is, is gevestigd. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering betreft de transportwerknemer die werkzaam is bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van de werkgever in een andere lidstaat dan de staat waar de eigenlijke zetel van die werkgever is gevestigd. In dergelijke gevallen is de wetgeving van de staat waarin dit filiaal of deze vaste vertegenwoordiging is gevestigd van toepassing.

De tweede uitzondering heeft betrekking op de situatie waarin de werknemer in hoofdzaak werkzaam is in de lidstaat waarin hij woont. In die gevallen is de wetgeving van de woonstaat van toepassing, zelfs indien de onderneming waarbij hij werkzaam is, noch haar zetel, noch een filiaal of een vaste vertegenwoordiging op het grondgebied van de woonstaat van de transportwerknemer heeft. De SVB heeft bepaald dat het begrip ‘in hoofdzaak werkzaam’ zoals dit voorkomt in artikel 14, tweede lid, onder a Vo. 1408/71 aldus moet worden uitgelegd, dat hieraan wordt voldaan indien de transportwerknemer doorgaans minimaal 70% van de voor hem gebruikelijke arbeidstijd in zijn woonland werkzaam is.

Ten aanzien van andere werknemers dan werknemers in het internationale vervoer geldt het volgende beleid ter afbakening van artikel 14, tweede lid, sub b Vo. 1408/71 (werken in twee landen) en de detacheringsbepalingen (zie Deel II, Detachering, SB2139. Bij werkzaamheden in twee landen van minder dan een jaar blijft toepassing van artikel 14, lid 2, sub b, achterwege als gelijktijdig sprake is van detachering.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 14, lid 2 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2010

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven