Onderwerp: Bezoek-historie

Personen die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst verrichten (SB2138)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ten aanzien van werknemers die in loondienst werkzaam zijn in twee of meer lidstaten in loondienst werkzaam zijn, bevat artikel 1413, tweedeeerste lid Vo, Verordening (EG) nr. 1408883/712004 speciale conflictregels. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen internationale transportwerknemers (onder a) en overige werknemers (onder b).

Ten aanzien van de werknemers in het internationale vervoer geldt als hoofdregel dat de wetgeving wordt aangewezen van de lidstaat, waar de transportonderneming waarbij de werknemer in dienst is, is gevestigd. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering betreftHet kan voorkomen dat een persoon in Nederland een uitkering ingevolge de transportwerknemer die werkzaam is bij een filiaalWerkloosheidswet, de Ziektewet, de IOW, de IOAZ of een vaste vertegenwoordiging van de werkgeverde IOAW ontvangt en daarnaast in een andere lidstaat danwerkt. De SVB merkt deze persoon aan als iemand die in twee om meer lidstaten arbeid verricht (zie SB2263 over tijdvakken op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004). In deze gevallen merkt de staat waarSVB voor de eigenlijke zeteltoepassing van artikel 13, eerste lid, van die werkgever is gevestigdVerordening (EG) nr. In dergelijke gevallen is883/2004 het orgaan dat de wetgeving van de staat waarin dit filiaal of deze vaste vertegenwoordiging is gevestigd van toepassinguitkering verstrekt aan als werkgever.

De tweede uitzondering heeft betrekking op de situatie waarin de werknemer in hoofdzaak werkzaamEen aanwijsregel voor personen die in twee of meer lidstaten als ambtenaar zijn aangesteld is in de lidstaat waarin hij woontVerordening (EG) nr. 883/2004 niet opgenomen. In die gevallen isgeeft de wetgeving van de woonstaat van toepassing, zelfs indien de onderneming waarbij hij werkzaam is, noch haar zetel, noch een filiaal of een vaste vertegenwoordiging op het grondgebied van de woonstaat van de transportwerknemer heeft. De SVB heeft bepaald dat het begrip ‘in hoofdzaak werkzaam’ zoals dit voorkomt indaarom analoge toepassing aan artikel 1413, tweedeeerste lid, onder a Vo. 1408/71 aldus moet worden uitgelegd, dat hieraan wordt voldaan indien de transportwerknemer doorgaans minimaal 70% van de voor hem gebruikelijke arbeidstijd in zijn woonland werkzaam isVerordening (EG) nr. 883/2004.

Ten aanzienArtikel 14, zevende lid, van andere werknemers dan werknemers in het internationale vervoer geldtVerordening (EG) nr. 987/2009 bevat criteria ten behoeve van het volgende beleid ter afbakeningonderscheid tussen de situatie van artikel 14, tweede lid, sub b Vo. 1408/71 (werken in twee landen)meerdere lidstaten en de detacheringsbepalingen (zie Deel II, Detachering, SB2139. Bijdetachering. De SVB hanteert op basis hiervan het beleid dat bij werkzaamheden in twee landen van minder dan eenlidstaten tot twee jaar blijftde toepassing van artikel 1413, lid 2eerste en tweede lid, sub b,van Verordening (EG) nr. 883/2004 achterwege blijft als gelijktijdig sprake is van detachering op grond van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 1413, lid 21 Vo. 1408883/712004 en artikel 14, leden 5 tot en met 11 Vo.

987/2009

Besluit beleidsregels SVB 20092016

Wet- en regelgeving

Naar boven