Onderwerp: Bezoek-historie

Personen die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst verrichten (SB2138)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ten aanzien van werknemers die in loondienst werkzaam zijn in twee of meer lidstaten in loondienst werkzaam zijn, bevat artikel 1413, tweedeeerste lid Vo, Verordening (EG) nr. 1408883/712004 speciale conflictregels. Daarbij wordtHierin is bepaald dat de wetgeving van de woonstaat is aangewezen als een onderscheid gemaakt tussen internationale transportwerknemers (onder a)werknemer daar een substantieel deel van zijn werkzaamheden verricht of als hij meerdere werkgevers heeft die in verschillende lidstaten gevestigd zijn. Als een werknemer uitsluitend in één lidstaat een of meerdere werkgevers heeft en overige werknemers (onder b)geen substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonstaat verricht, dan is de wetgeving aangewezen van de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.

Ten aanzien van de werknemers in het internationale vervoer geldt als hoofdregel dat de wetgeving wordt aangewezen van de lidstaat, waar de transportonderneming waarbij de werknemer in dienst is, is gevestigd. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering betreftHet kan voorkomen dat een persoon door de transportwerknemer die werkzaam is bijSVB wordt aangemerkt als een filiaalpersoon die in twee of een vaste vertegenwoordiging van de werkgevermeer lidstaten arbeid verricht als hij in Nederland een andere lidstaat danuitkering ingevolge de Werkloosheidswet, de staat waarZiektewet, de IOW, de eigenlijke zetelIOAZ of de IOAW ontvangt (zie SBxxxx, Tijdvakken op grond van die werkgever is gevestigdVerordening (EG) nr. 883/2004). In dergelijkedeze gevallen ismerkt de wetgeving vanSVB voor de staat waarin dit filiaal of deze vaste vertegenwoordiging is gevestigd van toepassingtoepassing van artikel 13, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 het orgaan dat de uitkering verstrekt aan als werkgever.

De tweede uitzondering heeft betrekking op de situatie waarin de werknemer in hoofdzaak werkzaamEen aanwijsregel voor personen die in twee of meer lidstaten als ambtenaar zijn aangesteld is in de lidstaat waarin hij woontVerordening (EG) nr. 883/2004 niet opgenomen. In die gevallen isgeeft de wetgeving van de woonstaat van toepassing, zelfs indien de onderneming waarbij hij werkzaam is, noch haar zetel, noch een filiaal of een vaste vertegenwoordiging op het grondgebied van de woonstaat van de transportwerknemer heeft. De SVB heeft bepaald dat het begrip ‘in hoofdzaak werkzaam’ zoals dit voorkomt indaarom analoge toepassing aan artikel 1413, tweedeeerste lid, onder a Vo. 1408/71 aldus moet worden uitgelegd, dat hieraan wordt voldaan indien de transportwerknemer doorgaans minimaal 70% van de voor hem gebruikelijke arbeidstijd in zijn woonland werkzaam isverordening.

Ten aanzienArtikel 14, zevende lid, van andere werknemers dan werknemers in het internationale vervoer geldtVerordening (EG) nr. 987/2009 bevat criteria ten behoeve van het volgende beleid ter afbakeningonderscheid tussen de situatie van artikel 14, tweede lid, sub b Vo. 1408/71 (werken in twee landen)meerdere lidstaten en de detacheringsbepalingen (zie Deel II, Detachering, SB2139. Bijdetachering. De SVB hanteert op basis hiervan het beleid dat bij werkzaamheden in twee landen van minder dan eenlidstaten tot twee jaar blijftde toepassing van artikel 1413, lid 2eerste en tweede lid, sub b,van Verordening (EG) nr. 883/2004 achterwege blijft als gelijktijdig sprake is van detachering op grond van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 20 april 20091 mei 2012. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtredingtekst van de vierde trancheoverige delen van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerktbeleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 1413, lid 21 Vo. 1408883/712004 en artikel 14, leden 5 tot en met 11 Vo.
987/2009

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20092012

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408987/712009
  • Vo. 883/2004
Naar boven