Onderwerp: Bezoek-historie

Bijzondere groepen (SB2136)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 15-06-2008 t/m 11-07-2009  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Enkele categorieën werknemers nemen in het internationale recht een bijzondere plaats in. Zeelieden, baggeraars en loodsen komen in de onderliggende paragraaf SB2137 aan de orde. Personen die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst verrichten komen in de onderliggende paragraaf SB2138 aan de orde.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van zakende wetgeving op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

Besluit beleidsregels SVB 20082011