Onderwerp: Bezoek-historie

Extraterritoriale werking van de conflictregels (SB2135)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het territoriale toepassingsgebied van de verordening wordt beheerst door artikel 299 EG-Verdrag. De SVB gaat ervan uit dat de conflictregels van titel II van Vo. 1408/71 alleen van toepassing zijn indien de betrokkene binnen dit toepassingsgebied woont en werkt. Gelet op het arrest Aldewereld van het HvJ EG past de SVB een uitzondering op deze regel toe ingeval de betrokkene op het grondgebied van de Gemeenschap woont maar buiten het grondgebied van de Gemeenschap werkt voor een binnen de Gemeenschap gevestigde werkgever. Indien de betrokkene in een dergelijke situatie op grond van de nationale wetgeving van de lidstaat waar de werkgever gevestigd is, verzekerd blijft, gaat de SVB ervan uit dat de wetgeving van die lidstaat als toepasselijk is aangewezen.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2008

Wet- en regelgeving

  • EG-Verdrag
Naar boven