Onderwerp: Bezoek-historie

Conflictregels en a-typische arbeidsrelaties (SB2133)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit het arrest van het HvJ EGHof van Justitie EU in de zaak Kits van Heijningen heeft de SVB afgeleid dat personen die in deeltijd in Nederland werken en buiten Nederland wonen, volledig verzekerd zijn voor de volksverzekeringen, dus ook op de dagen waarop zij niet werken. De omvang van de werkzaamheden is niet van belang. Personen die in Nederland wonen en in een andere lidstaat werken zijn ongeacht de omvang van hun werkzaamheden niet verzekerd krachtensvoor de volksverzekeringswetten.

Bij personen diemet een vaste dienstbetrekking maar een zeer onregelmatig arbeidspatroon hebben, zoals het geval kan zijn bij oproepkrachten, bij werknemers met a-typische arbeidsrelatieseen nulurencontract, bij commissarissen die in een jaar slechts enkele dagen hun commissariaat uitoefenen of bij zelfstandigen zonder vast bedrijf, is het exacte moment van beëindiging van de werkzaamheden veelal moeilijk vast te stellen. Voor dergelijke situaties gaat de SVB ervan uit dat iemand zijn werkzaamheden heeft beëindigd, wanneer hij zonder vast dienstverband of zonder vast bedrijf zijn werkzaamheden in Nederland langer dan drie maanden niet heeft uitgeoefend. Dit uitgangspunt geldt niet indien iemand zijn werkzaamheden al dan niet tijdelijk staakt omdat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd of omdat zijn bedrijf is opgeheven.