Onderwerp: Bezoek-historie

Conflictregels en a-typische arbeidsrelaties (SB2133)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 23-03-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak Kits van Heijningen heeft de SVB afgeleid dat personen die in deeltijd in Nederland werken en buiten Nederland wonen, volledig verzekerd zijn voor de volksverzekeringen, dus ook op de dagen waarop zij niet werken. De omvang van de werkzaamheden is niet van belang. Personen die in Nederland wonen en in een andere lidstaat werken zijn ongeacht de omvang van hun werkzaamheden niet verzekerd voor de volksverzekeringswetten.

Bij personen met een vaste dienstbetrekking maar een zeer onregelmatig arbeidspatroon, zoals het geval kan zijn bij oproepkrachten, bij werknemers met een nulurencontract, bij commissarissen die in een jaar slechts enkele dagen hun commissariaat uitoefenen of bij zelfstandigen zonder vast bedrijf, is het exacte moment van beëindiging van de werkzaamheden veelal moeilijk vast te stellen. Voor dergelijke situaties gaat de SVB ervan uit dat iemand zijn werkzaamheden heeft beëindigd, wanneer hij zijn werkzaamheden in Nederland langer dan drie maanden niet heeft uitgeoefend. Dit uitgangspunt geldt niet indien iemand zijn werkzaamheden al dan niet tijdelijk staakt omdat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd of omdat zijn bedrijf is opgeheven.

Naar boven