Onderwerp: Bezoek-historie

Voorrang van de conflictregels boven nationale verzekeringsvoorwaarden (SB2128)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 23-03-2022  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Om te voorkomen dat een werknemer of zelfstandigepersoon gelijktijdig onder de wetgevingen van twee of meer lidstaten verzekerd is of juist in het geheel niet onderworpen is aan de wetgeving van een lidstaat, schrijft artikel 1311, eerste lid, Verordening (EG) nr. 883/2004 uitdrukkelijk voor dat slechts één wetgeving van toepassing kan zijn. Ten behoeve vaneinde de aanwijzing van de toepasselijke wetgevingtoepasselijke wetgeving aan te wijzen bevat titel II van VoVerordening (EG) nr. 1408883/712004 conflictregels.

Uit de jurisprudentie van het HvJ EGHof van Justitie EU en de Centrale Raad van Beroep blijkt dat de conflictregels voorrang hebben boven strijdige nationale verzekeringsvoorwaarden. Deze voorrang wordt ook wel aangeduid met de term 'exclusieve werking' (toepasselijkheid van de wetgeving van de ene lidstaat sluit gelijktijdige toepasselijkheid van de wetgeving van de andere lidstaat uit) en 'sterke werking' (als conflictregels de wetgeving van een lidstaat van toepassing verklaren, mogen voor de aansluiting van een persoon bij deze wetgeving geen territoriale aansluitingsvoorwaarden worden tegengeworpen).

De exclusieve en sterke werking van de conflictregels laten onverlet de bevoegdheid van lidstaten tot het stellen van aansluitingsvoorwaarden, zolang deze voorwaarden niet door middel van nationaliteits- of territoriale criteria gericht zijn op afbakening van het eigen rechtsstelsel ten opzichte van buitenlandse rechtsstelsels.

De SVB gaat er op grond van het arrest van het HvJ EG in de zaak Bentzinger, en op grond van de uitspraken van de CRvB van 27 maart 1996 en 20 mei 1998, van uit dat de voorrang van de conflictregels boven nationale verzekeringsvoorwaarden in bovenbedoelde zin evenzeer van toepassing is onder de werking van Vo. 3/58, welke verordening door de huidige Vo. 1408/71 is vervangen.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 1211, lid 1 Vo. 3883/58 en artikel 13, lid 1 Vo. 1408/712004

Besluit beleidsregels SVB 20072016

Wet- en regelgeving

Jurisprudentie