Onderwerp: Bezoek-historie

Verhouding met overig internationaal recht (SB2127)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt dat het in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 883/2004 neergelegde beginsel dat de verordening in de plaats treedt van de bepalingen van tussen lidstaten gesloten verdragen inzake sociale zekerheid, een dwingend karakter heeft. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door de bepalingen genoemd in bijlage II van Verordening (EG) nr. 883/2004. Het beginsel vindt ook toepassing als de verdragen waarvoor de verordening in de plaats treedt tot hogere uitkeringen leiden dan de verordening. Het Hof van Justitie EU heeft echter bepaald dat de substitutie van tussen lidstaten gesloten verdragen door de verordening niet tot gevolg heeft dat een persoon socialezekerheidsvoordelen verliest die hij heeft opgebouwd onder vigeur van een dergelijk verdrag vóór de inwerkingtreding van de verordening. Mede in het licht van de gezamenlijke rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de Centrale Raad van Beroep gaat de SVB ervan uit dat deze voordelen blijven behouden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de toepassing van het verdrag leidt tot een voor betrokkene gunstiger situatie dan toepassing van de verordening;
  • de betrokkene heeft vóór het moment van substitutie rechten onder het verdrag opgebouwd.

Aan het vereiste dat rechten zijn opgebouwd onder een verdrag is voldaan indien ten minste de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de betrokkene was vóór het moment van substitutie van het verdrag door de verordening aangesloten bij een nationale wettelijke regeling van een lidstaat die onder de materiële werkingssfeer van het verdrag viel;
  • die aansluiting is mede bepalend voor de berekening van de aanspraak die aan de toepassing van het verdrag kan worden ontleend en
  • de betrokkene is tussen de betrokken lidstaten gemigreerd vóór het moment van substitutie van het verdrag door de verordening.

Het beginsel van behoud van socialezekerheidsvoordelen die de betrokkene heeft opgebouwd onder vigeur van een bilateraal verdrag vóór de inwerkingtreding van de verordening, wordt op grond van het arrest Gómez Ródriguez van het Hof van Justitie EU niet toegepast als eerder een vergelijking heeft plaatsgevonden van de aanspraken van betrokkene op grond van de verordening en zijn aanspraken op grond van het verdrag en de eerstgenoemde aanspraken toen gunstiger waren.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 8 en bijlage II Vo.883/2004, artikel 8 en artikel 9 en bijlage 1 Vo.
987/2009

Besluit beleidsregels SVB 2013

Wet- en regelgeving

  • Vo. 883/2004
  • Vo. 987/2009
Naar boven