Onderwerp: Bezoek-historie

Verhouding met overig internationaal recht (SB2127)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU volgt dat het in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 883/2004 neergelegde beginsel dat deze verordening in de plaats treedt van de bepalingen van tussen lidstaten gesloten verdragen inzake sociale zekerheid, een dwingend karakter heeft. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door de bepalingen genoemd in bijlage II van Verordening (EG) nr. 883/2004. Het beginsel vindt ook toepassing als de verdragen waarvoor Verordening (EG) nr. 883/2004 in de plaats treedt tot hogere uitkeringen leiden dan Verordening (EG) nr. 883/2004. Het Hof van Justitie EU heeft echter bepaald dat de vervanging van tussen lidstaten gesloten verdragen door Verordening (EG) nr. 883/2004 niet tot gevolg heeft dat een persoon socialezekerheidsvoordelen verliest die hij heeft opgebouwd onder vigeur van een dergelijk verdrag vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 883/2004. Mede in het licht van de gezamenlijke rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de Centrale Raad van Beroep gaat de SVB ervan uit dat deze voordelen blijven behouden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de toepassing van het verdrag leidt tot een voor betrokkene gunstiger situatie dan toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004;
  • de betrokkene heeft vóór het moment van vervanging van een verdrag door Verordening (EG) nr. 883/2004 rechten onder het verdrag opgebouwd.

 

Aan het vereiste dat rechten zijn opgebouwd onder een verdrag is voldaan indien ten minste de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de betrokkene was vóór het moment van vervanging van het verdrag door Verordening (EG) nr. 883/2004 aangesloten bij een nationale wettelijke regeling van een lidstaat die onder de materiële werkingssfeer van het verdrag viel;
  • die aansluiting is mede bepalend voor de berekening van de aanspraak die aan de toepassing van het verdrag kan worden ontleend en
  • de betrokkene is tussen de betrokken lidstaten gemigreerd vóór het moment van vervanging van het verdrag door Verordening (EG) nr. 883/2004.

 

Als een vergelijking van aanspraken op grond van een verdrag en Verordening (EG) nr. 883/2004 heeft plaatsgevonden en de aanspraken van de betrokkene op grond van het verdrag zijn vastgesteld, dan kan op een later moment niet worden gekozen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004. Dit blijkt uit het arrest Gómez Ródriguez van het Hof van Justitie EU. 

Grondslag

artikel 8 en bijlage II Vo.883/2004, artikel 8 en artikel 9 en bijlage 1 Vo.  987/2009

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Naar boven