Onderwerp: Bezoek-historie

Temporele werkingssfeer (SB2126)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In de artikelen 94 tot en met 95 quater van Vo. 1408/71 is het overgangsrecht opgenomen. Artikel 94 bevat het overgangsregime per 1 oktober 1972 voor werknemers en artikel 95 het overgangsregime per 1 juli 1982 voor zelfstandigen. In artikel 95 bis is het overgangsregime neergelegd betreffende de toepassing van de nieuwe verordeningsvoorschriften op het gebied van de vaststelling en berekening van pensioenen. Artikel 95 ter bevat het overgangsrecht inzake bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties. Artikel 95 quater bevat het overgangsregime in verband met de uitbreiding van de materiële werkingssfeer van de verordening met bijzondere regelingen voor ambtenaren.

Op grond van artikel 94, tweede lid, worden tijdvakken van verzekering of van arbeid of wonen, vervuld vóór de inwerkingtreding van de verordening of vóór de datum van toetreding van een lidstaat, bij de vaststelling van prestaties in aanmerking genomen. In artikel 95, tweede lid, artikel 95 bis, tweede lid en artikel 95 ter, tweede lid en artikel 95 quater, tweede lid, is eenzelfde regeling opgenomen. De SVB gaat ervan uit dat bovengenoemde bepalingen geen terugwerkende kracht verlenen aan de conflictregels van titel II in zoverre die de nationale verzekeringsbepalingen beïnvloeden. Deze bepalingen voorzien slechts in de erkenning en bescherming van verkregen rechtgevende tijdvakken doordat ze regelen dat alle tijdvakken vóór de inwerkingtreding van de verordening die krachtens enige nationale wetgeving van een lidstaat als ‘rechtgevende tijdvakken’ worden erkend, in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de aan de verordening te ontlenen rechten.

Op grond van artikel 94, derde lid, wordt rekening gehouden met verzekerde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vóór de datum van inwerkingtreding van de verordening of vóór de datum waarop de verordening van toepassing is geworden op een lidstaat.

De SVB past deze regel naar analogie toe bij beleidswijzigingen en wijzigingen die voortvloeien uit jurisprudentie op het gebied van het internationale coördinatierecht.

In gevallen waarin de verzekerde gebeurtenis zich heeft voorgedaan vóór de datum waarop de beleidswijziging is ingegaan of de rechterlijke uitspraak is gedaan, wordt voor het recht op uitkering rekening gehouden met die gebeurtenis.

Het recht op uitkering dat aan een beleidswijziging of aan een rechterlijke uitspraak kan worden ontleend gaat op zijn vroegst in op de datum waarop het beleid is vastgesteld of de uitspraak is gedaan. Aan een rechterlijke uitspraak kan met ingang van een eerdere datum recht worden ontleend als het besluit is genomen vóór de datum van de uitspraak en het besluit nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. In die gevallen werkt de uitspraak terug tot de ingangsdatum van de beschikking.

Op grond van het vijfde lid van de artikelen 95 tot en met 95 quater worden uitkeringen die reeds voor de inwerkingtreding van de verordening of een wijziging hiervan werden vastgesteld, na deze inwerkingtreding op verzoek van de betrokkene herzien. De SVB gaat er op grond van het arrest Baldone van het HvJ EG van uit dat een herziening ten nadele van de betrokkene uitsluitend mogelijk is als de betrokkene om toepassing van de verordening heeft verzocht. Herzieningen ten voordele van de belanghebbende worden door de SVB niet alleen op verzoek van de belanghebbende, maar ook ambtshalve verricht. In geval van ambtshalve herziening wordt de uitkering herzien met een terugwerkende kracht tot het moment waarop de nieuwe bepalingen van kracht werden, doch van ten hoogste een jaar te rekenen vanaf de maand waarin de herzieningsbeschikking wordt genomen. In bijzondere gevallen waarin sprake is van hardheid wordt het beleid zoals beschreven in Deel I, Terugwerkende kracht van meer dan een jaar, SB1070 toegepast.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 94, lid 2, artikel 95, lid 2, artikel 95 bis, lid 2, artikel 95 ter, lid 2,
artikel 95 quater, lid 2 en artikel 95 quinquies, lid 2 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2009

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven