Onderwerp: Bezoek-historie

Beginsel van gelijke behandeling naar nationaliteit (SB2125)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 17 EG-20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit burger van de Unie is. Uit onder meer de arresten Grzelczyk, Gottardo en D’HoopD'Hoop van het HvJ EGHof van Justitie EU blijkt dat dit burgerschap in samenhang met artikel 12 EG-18 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aanspraak op gelijke behandeling verleent aan alle EU-onderdanen die zich in gelijke omstandigheden bevinden, ongeacht nationaliteit en onverminderd de uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen. De SVB leidt uit deze jurisprudentie van het HvJ EGHof van Justitie EU en artikel 3, eerste lid, Vo4 Verordening (EG) nr. 1408883/712004 af dat bij de toepassing van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving elk onderscheid naar nationaliteit tussen Nederlandse onderdanen en EU-onderdanen achterwege moet blijven. Dit beroep op gelijke behandeling naar nationaliteit kan worden gedaan ongeacht de woonplaats van de EU-onderdaan.

De SVB leidt uit het arrest Martinez Sala van het HvJ EGHof van Justitie EU af dat onderdanen van een lidstaat van de EU of de EER en onderdanen van Zwitserland, die bevoegd zijn op Nederlands grondgebied te verblijven, onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse onderdanen recht hebben op sociale verzekeringsuitkeringen. Van hen kan niet worden gevergd dat zij de rechtmatigheid van hun verblijf aantonen door middel van een door de Nederlandse autoriteiten afgegeven verblijfsdocument. Het arrest Martinez Sala gaat evenwel niet zo ver dat het een materiële koppeling verbiedt tussen verzekering op grond van de sociale verzekeringswetten, en de rechtmatigheid van het verblijf enof de arbeid in Nederland van de betreffende onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 17, lid 1 EG20 VWEU en artikel 3, lid 14 Vo. 1408883/712004

Besluit beleidsregels SVB 20112016

Naar boven