Onderwerp: Bezoek-historie

Personele werkingssfeer (SB2123)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Blijkens de tekst van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 883/2004 bestaat de personele werkingssfeer van deze verordening uit onderdanen van een lidstaat, staatlozen en vluchtelingen, die in een van de lidstaten wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden.

Uit de redactie van artikel 2 zou men af kunnen leiden dat onderdanen van een lidstaat in één van de lidstaten moeten wonen om onder de personele werkingssfeer te vallen. Op grond van de officiële versies van deze bepaling in andere talen van de Europese Unie gaat de SVB er echter van uit dat deze wooneis uitsluitend geldt voor staatlozen en vluchtelingen.

De verordening is ook van toepassing op personen die niet zelfstandig onder de personele werkingssfeer van de verordening vallen maar gezinslid of nabestaande zijn van een persoon die daar wel onder valt of viel. Uit het arrest Cabanis van het Hof van Justitie EU blijkt dat deze gezinsleden en nabestaanden zich zelfstandig kunnen beroepen op alle bepalingen van de verordening, tenzij deze bepalingen uitsluitend van toepassing zijn op personen die rechtstreeks onder de personele werkingssfeer van de verordening vallen. In dat geval hebben hun gezinsleden en nabestaanden slechts afgeleide rechten, dat wil zeggen rechten die zij ontlenen aan hun familierelatie met de persoon die onder de werkingssfeer van de verordening valt (arrest Silvia Hosse).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 2 Vo. 883/2004

Besluit beleidsregels SVB 2013

Wet- en regelgeving

  • Vo. 883/2004
Naar boven