Onderwerp: Bezoek-historie

Gezinsleden en nabestaanden (SB2123)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Blijkens de tekst van artikel 2, eerste lid Vo. 1408/71 vallen onder deze verordening ook gezinsleden en nabestaanden van werknemers, zelfstandigen en studenten. Uit het arrest Cabanis van het HvJ EG blijkt dat gezinsleden en nabestaanden zich zelfstandig kunnen beroepen op alle bepalingen van de verordening, tenzij deze bepalingen uitsluitend van toepassing zijn op werknemers, zelfstandigen of studenten. In dat geval hebben hun gezinsleden en nabestaanden slechts afgeleide rechten, dat wil zeggen rechten die zij aan hun familierelatie met de werknemer, de zelfstandige of de student ontlenen (arrest Silvia Hosse).

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

artikel 2 Vo. 1408/71

Besluit beleidsregels SVB 2008

Wet- en regelgeving

  • Vo. 1408/71
Naar boven